Gyógypedagógia szak | Debreceni Egyetem

Gyógypedagógia szak

Az alapképzési szak képzési célja

A képzés célja gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában segítséget nyújtanak a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. A választott szakirányon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportokat szakszerűen segítik, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt végeznek. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Bővebben lásd a szak képzési és kimeneti követelményeiben

 

 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar képzési kínálatában 2016 decemberétől megjelent a Gyógypedagógia alapképzési szak, Logopédia és Tanulásban akadályozottak pedagógiája, majd 2020-tól Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányokkal. Hallgatóinknak mindhárom szakterületen professzionális, kutatásokkal megalapozott gyakorlatorientált képzést biztosítunk, de lehetőséget kínálunk Egyetemünk több (orvostudományi, pedagógiai, bölcsészettudományi) mesterszakára való felkészülésre, és kutatásainkban való részvételre is. A Debreceni Egyetem kiemelt kutatóegyetem lévén, figyelemmel kíséri a Magyarországon, az Európai Unió területén és az USA-ban zajló kutatásokat, aminek eredményeit képzési programunkba folyamatosan beépítjük.
A klinikai háttér a képzésünkben biztosított, ezért a pedagógiai ismeretek mellett olyan klinikai tapasztalattal ismertetjük meg hallgatóinkat elsősorban a Logopédia szakirányon, hogy választott szakterületüknek megfelelően a munkaerőpiac ez irányú szegmensében is helyt tudjanak állni.

 

Mi a gyógypedagógia?

A gyógypedagógia interdiszciplináris embertudomány (humántudomány), a gyógypedagógiai segítséget igénylő személyek és a rájuk irányuló komplex megismerés, fejlesztés, nevelés, terápia, képzés, kísérés, rehabilitáció tudománya. Életkori megkötés nélkül azokkal a személyekkel foglalkozik, akik az őket (is) megillető optimális életminőség eléréséhez, rehabilitációhoz, integrációhoz gyógypedagógiai segítséget, gyógyító nevelői hatásokat (is) igényelnek.

 

Ki a gyógypedagógus?
 

A gyógypedagógus az a személy, aki önként lép át egy láthatatlan határt, közösséget vállalva a fogyatékossággal élő emberrel, teszi mindezt egy teljesítmény–centrikus társadalomban. A gyógypedagógus továbbá az a személy, aki hisz a fejleszthetetlennek gondoltak fejlesztésben, és ebben való hitében eltántoríthatatlan. A gyógypedagógusok a fogyatékossággal élő, sérült, akadályozott gyermekeknek és felnőtteknek nyújtanak segítséget képességeik fejlesztéséhez, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, társadalmi integrációjukhoz.

A gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár tehát olyan gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozik, akik speciális oktatást, nevelést, fejlesztést, terápiás gondozást igényelnek. Tevékenysége gyakorlásához meghatározott szakirányok választásával, elsajátításával készül fel. Szakmai képzésük során komplex pedagógiai, biológiai, orvostudományi, pszichológiai, ismereteket szereznek, az eltérő fejlődésű, sérülésessel, károsodással, akadályozottsággal, fogyatékossággal élő emberek, életkortól független, teljes köréről.

 

SZAKIRÁNYOK

Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány

Az értelmileg akadályozottak peadagógiája szakirány a korai fejlesztés, a speciális óvodai és iskolai nevelés, oktatás színterein biztosított gyógypedagógiai segítségnyújtásra, az értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok, felnőttek nevelésére, oktatására, fejlesztésére, egyéni és csoportos fejlesztő valamint terápiás foglalkozások irányítására készít fel.

Az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus olyan pedagógus, aki képes…

 • … az értelmileg akadályozott személyek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, gyógypedagógiai diagnózis készítésére, a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére.
 • … a korai intervenció és az óvodai nevelés időszakában és helyszínein komplex gyógypedagógiai tevékenységet végezni.
 • … ellátni a fejlesztő nevelés és fejlesztő nevelés-oktatás komplex gyógypedagógiai feladatait.
 • … ellátni az értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai nevelésében 1-8. évfolyamon valamennyi műveltségi terület nevelési-oktatási feladatait, a fejlesztő nevelés-oktatás feladatait annak teljes időtartamában, oktatni a speciális készségfejlesztő szakiskola évfolyamain közismereti tárgyakat, valamint a szakoktatókkal történő együttműködésben a kognitív és szociális fejlesztés feladatait ellátására.
 • …. munkahelyi szervezetben, az egészségügyi, a gyermekvédelmi és a szociális ágazatban a fogyatékos gyermek, fiatal és felnőtt népességcsoportok gondozására, fejlesztésére, az értelmileg akadályozott személyekkel partneri munkakapcsolatot kialakítani, elősegíteni az önrendelkezést, az önálló életvitel támogatásának szolgálatában koordinálási, kísérő, mentori és mediátori feladatokat ellátni.
 • …  az értelmileg akadályozott emberek érdekeinek képviseletére, esélyegyenlőségüket,
 • intézményi és társadalmi integrációjukat segítő feladatok ellátására, tanácsadásra.

Milyen intézményben helyezkedhetnek el az Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógusok?

 • a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: a szakiránynak megfelelő általános iskola, előkészítő és speciális szakiskola, speciális óvoda, korai intervenciós központ, korai fejlesztő központ,
 • integráló nevelési-oktatási intézmények: bölcsőde, óvoda, általános iskola, szakiskola
 • prevenciós, rehabilitációs központok, fejlesztő központok
 • egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények,
 • Pedagógiai Szakszolgálatok,
 • kollégiumok, gyermekotthonok,
 • családsegítő, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások,  szociális szolgáltatások különös tekintettel a fogyatékossággal élő emberek ellátására,
 • civil szervezetek,
 • társágazatok (szociális, egészségügy, államigazgatás, gazdaság/munkaerőpiac) fogyatékosokat ellátó, fogyatékos üggyel foglalkozó intézményei.

 

Logopédia szakirány

A Logopédia szakirányon végzett gyógypedagógus olyan pedagógus, aki ….

 • … korszerű és alapos interdiszciplináris és intradiszciplináris tudással rendelkezik a kommunikáció, a hang, a beszéd, a beszélt és az írott nyelv, valamint a gyermekkori nyelés zavarairól, és ismeri a kommunikációs zavarok kultúrtörténeti, tudománytörténeti és szakmatörténeti előzményeit.
 • … ismeri a hang, a beszéd, a beszélt és az írott nyelv, valamint a gyermekkori nyelés működésének anatómiáját és fiziológiáját, felismeri azok eltéréseit.
 • … ismeri a logopédiai diagnosztikai folyamat átfogó rendszerét, a vizsgálatok fajtáit, célját, feladatait, és lehetséges tartalmait.
 • … ismeri a hang, a beszéd, a beszélt és írott nyelv fejlődési és szerzett zavarainak különböző nyelvi szintekre irányuló receptív és expresszív vizsgálati eljárásait, a gyermekkori nyelés diagnosztikus eszközeit, a differenciáldiagnosztikai szempontokat és a folyamatdiagnózis szerepét.
 • … ismeretekkel rendelkezik a hang, a beszéd, a beszélt és írott nyelv fejlődési és szerzett zavaraihoz és a gyermekkori nyelészavarhoz kapcsolódó logopédiai beavatkozások korszerű lehetőségeiről.
 • … - Ismeri a prevenció, a terápia és az utógondozás életkor- és diagnosztika-specifikus formáit.
 • … ismeri a beszédtechnika hanghigiénés elemeit.

Milyen intézményben helyezkedhetnek el a Logopédia szakirányon végzett gyógypedagógusok?

 • a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: a szakiránynak megfelelő általános iskola, előkészítő és speciális szakiskola, speciális óvoda, korai intervenciós központ,
 • integráló nevelési-oktatási intézmények: bölcsőde, óvoda, általános iskola, szakiskola
 • prevenciós, rehabilitációs központok, fejlesztő központok
 • egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények,
 • Pedagógiai Szakszolgálatok,
 • kollégiumok, gyermekotthonok,
 • családsegítő, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások,  szociális szolgáltatások különös tekintettel a fogyatékossággal élő emberek ellátására,
 • civil szervezetek,
 • társágazatok (szociális, egészségügy, államigazgatás, munkaerőpiac) fogyatékosokat ellátó, fogyatékos üggyel foglalkozó intézményei.

(A logopédia szakirányra jelentkező hallgatóknak alkalmassági vizsgán kell résztvenniünk.)
Az alkalmassági vizsga részletei

 

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus olyan pedagógus, aki képes…

 • … a tanulásban akadályozott, a tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek és fiatalok speciális és individuális nevelési szükségleteinek megállapítására, (gyógy)pedagógiai diagnózis készítésére;
 • … gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, pedagógiai terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátására;
 • … differenciált egyéni és csoportos képességfejlesztésre, egyéni segítségnyújtásra;
 • … a fejlesztő tevékenység meghatározására, végzésére, a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére;
 • … a tanulásban akadályozott gyermekek, fiatalok és felnőttek társadalmi környezetének gyógypedagógiai segítésére (az információkhoz való hozzájuttatás, tanácsadás, együttműködés);
 • … a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények (a szakiránynak megfelelő általános iskola, előkészítő és speciális szakiskola, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, szakszolgáltatás, szakmai szolgáltatás a gyógypedagógia területén) keretében valamennyi műveltségi terület oktatására, a tanulási technikák megtanítására, más szakemberekkel és a szülőkkel való együttműködésre;
 • … a közoktatás többségi intézményeibe (óvoda, integráló általános iskola, inkluzív általános iskola) járó gyermekek esetében a tanulási technikák megtanítására, fejlesztő programok vezetésére;
 • … habilitációs és rehabilitációs tevékenység folytatására, a tanulási problémák kialakulásának megelőzését és az integrációt segítő egyéb gyógypedagógiai feladatok elvégzésére, kompetens szakemberekkel és a szülőkkel történő együttműködésre;
 • … szakmai irányítás mellett a tanulásban akadályozott, a tanulási zavarokkal és nehézségekkel küzdő gyermekekkel, tanulókkal, illetve vizsgálati, tudományos kutatási feladatok végzésére.

Milyen intézményben helyezkedhetnek el a Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógusok?

 • a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: a szakiránynak megfelelő általános iskola, előkészítő és speciális szakiskola, speciális óvoda, korai intervenciós központ,
 • integráló nevelési-oktatási intézmények: bölcsőde, óvoda, általános iskola, szakiskola
 • prevenciós, rehabilitációs központok, fejlesztő központok
 • egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények,
 • Pedagógiai Szakszolgálatok,
 • kollégiumok, gyermekotthonok,
 • családsegítő, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások,  szociális szolgáltatások különös tekintettel a fogyatékossággal élő emberek ellátására,
 • civil szervezetek,
 • társágazatok (szociális, egészségügy, államigazgatás, munkaerőpiac) fogyatékosokat ellátó, fogyatékos üggyel foglalkozó intézményei.

 

Tehetséggondozás, továbbtanulási lehetőség, munkaerőpiaci lehetőségek
 

A Gyógypedagógia szakon tanuló hallgatók kutatás-fejlesztési felkészítését és támogatását teszi lehetővé a Debreceni Egyetem által 2014-ben alapított és kiadott, s a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar által kezdeményezett és működtetett Különleges Bánásmód interdiszciplináris szakmai folyóirat, mely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban kiadott értesítés iktatószáma: CE/32515-4/2014). A folyóiratnak a gyógypedagógiai tárgyú kutatási eredmények nemzetközi szintű disszeminációjában is lényeges szerepet szánunk – ehhez járul hozzá, hogy szerkesztői bizottságába állandó, illetve egy-egy tematikus számban ideiglenes jelleggel külföldi szakembereket is meghívunk, illetve idegen nyelvű lapszámokat is megjelentetünk. A folyóirat 2015-től évente 4 számmal jelenik meg nyílt hozzáférésű, interdiszciplináris folyóiratként. A jövőbeli fejlesztési célok között szerepel más hazai, külföldi partnerintézményekkel is együttműködni, közös pályázati tevékenységet folytatni.

A hallgatók tehetséggondozását segíti a DE Tehetséggondozó Programja, amibe a hallgatók bekapcsolódhatnak, valamint az Országos Tudományos Diákkonferenciákra való felkészítés lehetősége.

A Debreceni Egyetem képzési kínálatában több olyan mesterszak van, ami továbbtanulási lehetőséget kínál, így pl. rendelkezik Komplex Rehabilitáció, Neveléstudomány mesterszakkal, valamint Szociálpedagógai mesterszakkal. A DE-GYGYK gyógypedagógus képzésének tudományos-kutatási hátterét erősíti a 2015-ben megalakult Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Programjának inkluzív nevelés alprogramja, amely összefogja a régióban már folyó gyógypedagógiai kutatásokat, megfelelő garanciát kínál egy dinamikusan fejlődő kutatóműhely megerősödéséhez, s a tudományos kutatás, publikációs tevékenység és szakmai innováció feltételrendszerének biztosításához. A Kar közreműködik az egyetem kutatási stratégiai tervének kialakításában, amely a közoktatási rendszer teljes vertikumában fogalmaz meg átfogó, empirikus kutatási programot a karok, ill. a tanszékek közötti együttműködést szorgalmazva. A karok közötti együttműködés egyik legfontosabb színtere a gyógypedagógia szakkal kapcsolatban az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) oktatóival való együttműködés.

A pályakezdő gyógypedagógusok elhelyezkedési esélyei jók, munkaerő-piaci helyzetük stabil, a karunkhoz kötődő régió (Hajdú-Bihar megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) jelentős gyógypedagógus hiánnyal küzd Az Európai Unióban is kiemelt helyen szerepel a fogyatékossággal élő személyek ügye, ennek megalapozásához a karunk hallgatói jelentős segítséget kapnak (idegen nyelvi képzések, külföldi tanulmányutak, ösztöndíj lehetőségek, külföldi vendégoktatók, cserediák programok, uniós pályázatok). Mindehhez hozzájárul a gyakorlatorientált képzés, a tanrendbe beépített kötelező gyakorlatok, hospitálások, önismereti kurzusok és kommunikációs fejlesztő tréningek, amelyek végig kísérik a diákéveket. A gyógypedagógus hivatás az életpálya modell eredményeként napjainkban megfelelő társadalmi és anyagi megbecsülésben részesül.

 

KÉPZÉSI FORMÁK

A képzési formáink és költségeik:
A BA képzés ideje 8 félév, azonban az alább látható táblázatban felsorolt felsőfokú végzettségek esetén a levelező tagozaton kérvényezhető a rövidebb, 6 féléves képzés. (Nappali tagozaton nincs lehetőség a 6 féléves képzés választására.) 
8 féléves képzésben lehetőség van két szakirány választására, amit javaslunk is a hallgatóinknak. 6 féléves képzésben csak egy szakirány választható. A Logopédia szakirányra való bekerülés feltétele egy sikeres alkalmassági vizsga (lásd részletesebben lentebb). 

 • nappali (8 félév) állami ösztöndíjas képzés
 • nappali (8 félév) önköltséges képzés; költsége: 270 000 Ft/félév
 • levelező (8 félév) állami ösztöndíjas képzés
 • levelező (8 félév) önköltséges képzés; költsége: 250 000 Ft/félév
 • levelező (6 félév) állami ösztöndíjas képzés felsőfokú végzettséggel*
 • levelező (6 félév) önköltséges képzés; költsége: 250 000 Ft/félév felsőfokú végzettséggel*
 • gyógypedagógus végzettséggel újabb szakirány elvégzésére szakirányú továbbképzés keretében van lehetőség. A képzési idő 3 félév, a Logopédia szakirány esetén 4 félév. Támogatási formája: önköltséges.

 

* Beszámítható felsőfokú végzettségek
Képzési terület Alap és mesterképzési szakok
pedagógia és bölcsészettudomány csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak (BA)
konduktor alapszak (BA)
óvodapedagógus alapszak (BA)
tanító alapszak (BA)
pedagógia alapszak (BA)
pszichológia alapszak (BA)
pszichológia mesterszak (MA)
tanári mesterszak (MA)
neveléstudomány mesterszak (MA)
társadalomtudomány szociálpedagógia alapszak (BA)
szociálpedagógia mesterszak (MA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmény

A Gyógypedagógia szakon a kötelező gyakorlati kurzusokhoz egészségügyi alkalmasságot igazoló ’egészségügyi kiskönyv’ szükséges.

 

 

 

Rövid bemutató Gyógypedagógia szakunkról

 

Karunk Gyógypedagógus képzésén résztvevő hallgatók előadása

Frissítés dátuma: 2022.08.17.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.