Óvodapedagógus

Miért érdemes a DE-GYGYK-n óvodapedagógus hallgatónak lenni?

 • Az intézményhez, a karhoz, a diplomához a munkaerő piac által is elismert értékek sorolhatók:

  • Hagyományokra épülő, magas színvonalú képzés

   • Felkészült oktatók és gyakorlatvezetők
   • Hallgatóbarát oktatásszervezés
   • Folyamatos képzésfejlesztés
 • Dinamikusan fejlődő infrastruktúra
  • Korszerű tanulóterek
  • Egy szervezeti egységben és egymás közvetlen közelében az oktatás, a gyakorlóhely, a látogatók igényeit kielégítő könyvtár, könyvellátó, a korszerű kollégium, étkezési lehetőség
 • Ösztönző környezet
  • Bensőséges, segítőkész tanár-diák kapcsolat
  • Színes szabadidőd program, élénk diákélet
  • Igényes, üdítő, tiszta környezet.

Miért szép az óvodapedagógus hivatás?

„… nagy öröm, felemelő érzés, amikor 20-25 gyermek engem vár, rám figyel és szeret, érzem, hogy szükségük van rám. Különös öröm, de nagy felelősség is, hogy mi nevelhetjük a jövő nemzedékét.” - Ahogy egy óvodapedagógus jelölt nyilatkozik e hivatásról

Maradj, fogd a kezem, ülj az ágyam szélére, mesélj! Ha lerúgom a paplant, takarj be, simogasd meg az arcom, és ha elalszom, akkor se hagyj el.” (Ágai Ágnes soraival) - Ahogy a gyermek fejezi ki ragaszkodását, szeretetét
Az óvodapedagógust ölelő karja, megnyugtató simogatása és vigasztalása, türelmes, a gyermek kíváncsiságát kielégítő válaszai, vidám, játékos kedve, varázslatos meséi, derűs éneke, okos szabályai, szerető gondoskodása emeli arra a magaslatra, ahol ő lehet az anya, az apa távollétében a támogatásra, szeretetre, biztonságra vágyó gyermek pótmamája, pótpapája.
Az óvodapedagógus széleskörű szakmai felkészültségéből, s a nevelési színtér – óvoda – közösségi jellegéből adódóan sok tekintetben kiegészíti a családi nevelést, s a családdal együttműködve elősegíti a gondjaira bízott gyermekek sokirányú fejlődését.

A képzés során hallgatóink elméletben és gyakorlatban is felkészülnek e fejlődési folyamat tervszerű támogatására, irányítására.

Kiknek ajánljuk? Annak, aki...

 • úgy érzi, tudná szeretni, tisztelni, komolyan venni a kisgyermekeket,
 • szívesen játszana, mesélne, bábozna, énekelne, mozogna velük,
 • aki kreatív megnyilvánulásainak teret szeretne adni,
 • szeretné megismerni, hogy hogyan lehet és kell segíteni a gyermekek fejlődését,
 • szereti a vidámságot, változatosságot.

          

A képzési cél

A szakképzési és kimeneti követelményei alapján (KKK) kidolgozott mintatantervünk olyan óvodapedagógusok képzését célozza meg, akik a korszerű, a változásokat is követő legújabb ismereteket elsajátítva, pedagógiai képességeiket és érzelem-gazdag, gyermekközpontú attitűdjüket újszerű módszerekkel alakítva alkalmasak és képesek:

 • sokszínű, változatos óvodai élet szervezésére,
 • egyetemes és nemzeti értékeket átadva a gyermekek differenciált fejlesztésére, nevelésére a családdal és a társadalmi környezettel együttműködve,
 • a diploma megszerzését követően pedig önművelésre, önfejlődésre.

Ehhez a hivatáshoz sajátos beállítódás, sokféle képesség és tulajdonság szükséges. Ennek magyarázatát többek között az óvodás életkor sajátos jellemzőiben, a fejlődés elősegítésének életkor specifikus módjaiban találjuk meg. Csak néhány követelmény: gyermek- és emberismeret, gyermekközpontú szemlélet, játékra, játszásra való beállítódás, fejlett kommunikációs képesség, kooperációs képesség, szervezőképesség, előítélet-mentesség, önérvényesítés, önmenedzselés, minőségtudat.

A képzés során a hallgatók pedagógiai és pszichológiai stúdiumok segítségével ismerkednek meg az óvodáskorú gyerekek differenciált személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével, s az óvodai gyakorlatsorán pedig közvetlenül is megtapasztalhatják a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési gyakorlatát. A képzési programba beépülnek még bizonyos szaktudományos és művészeti tárgykörök is, ahol az egész óvodai nevelést átható anyanyelvi nevelés, játék, testnevelés, mese- és verstanulás, ének-zenei nevelés, vizuális nevelés feladataira készülnek fel az óvodapedagógus jelöltek.

Az egész képzési folyamatot átható és végig kísérő óvodai gyakorlat különböző szervezeti formában van jelen: tanórát (elméleti ismeretek megszerzését) támogató hospitálások, egyéni és csoportos óvodai gyakorlatok, valamint a nyolc hetes összefüggő területi szakmai gyakorlat.

A diploma különböző fenntartású (önkormányzati, egyházi, alapítványi, magán) óvodába való elhelyezkedésre jogosít.

A végzett óvodapedagógusok részére gazdag és színvonalas szakirányú továbbképzést szervezünk (lásd továbbképzések) régiónkon kívül, több megyében is.

Angol nyelv az óvodában - Korai idegennyelvi-oktatás speciális modul

A képzés célja a szakképzett óvópedagógustól elvárható ismeretek, magatartásformák és képességek elsajátítása, amely által képes lesz az óvodai alap- és idegen nyelvű szakmai feladatok eredményes elvégzésének összességére. A középfokú C típusú nyelvvizsga nem feltétele a specializációba való bekerülésnek, de a képzés végére a hallgatónak rendelkeznie kell vele.

A specializáció első félévében a hallgatók felkészítése nyelvtani, fonetikai és társalgási alapozással kezdődik. Diákjaink megismerkednek a gyerekangol tananyagok és a tanári kézikönyvek használatával és legfontosabb szófordulataival egyaránt.

A képzés második részében a hallgatók csoportos hospitálás keretében vesznek részt a gyakorló óvodában tartott angol nyelvi foglalkozásokon, majd maguk is tartanak angol nyelvű foglalkozást. A négy féléves speciális program sikeres teljesítése a diplomához tartozó betétlapban kerül rögzítésre.

A magyarországi munkaerőpiacon a képzésben végzettek nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el, hiszen egyre több óvodában és családi napköziben van angol nyelvi foglalkozás.

Óvodapedagógus alapképzési szakképzési és kimeneti követelménye

 • Az alapképzési szak megnevezése: Óvodapedagógus
 • Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)
  • szakképzettség: óvodapedagógus
   • nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]
   • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: preschool teacher, Ethnic Minority preschool teacher (Croatian, German, Roamanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Gypsy).
 • Képzési terület: pedagógusképzés
 • Képzési ág: óvodapedagógus, tanító
 • A képzési idő félévekben: 6 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
  • Az óvodapedagógus, tanító képzési ág közös képzési szakaszához rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
  • A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: legalább 32 kredit, legfeljebb 54 kredit
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
  • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
  • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 26 kredit
  • nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon ebből a nemzetiségi képzés gyakorlati ismeretei legalább 6 kredit
  • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 9 kredit
 •  Az alapképzési szakképzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
  • A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő  folytatásához.
  • A nemzetiségi szakirányt választó óvodapedagógusok képesek az óvodás gyermekek magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére.
  • Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban
  • A hallgatók ismerik:
   • a kisgyermekkori nevelés és oktatás történetének egyetemes és magyar jellemzőit,
   • a gyermekek fejlődésének pszichológiai sajátosságait,
   • Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdésköreit,
   • az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljárásokat, tudnivalókat.
  • Az alapfokozatot birtokában – a nemzetiségi szakirányt is figyelembe véve – az óvodapedagógusok
   • a) az ismereteket illetően bizonyították, hogy

    • ismerik és értik a társadalmi változások, a közoktatás és az óvodai nevelés összefüggéseit;
    • ismerik a tartalmi szabályozás dokumentumait;
    • ismerik az óvodás korú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait;
    • ismerik a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit;
    • az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges szaktudományos és művészeti ismeretekkel rendelkeznek;
    • elsajátították a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a mozgás és a környezet tevékeny megismerése területén;
    • ismerik az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit;
    • tájékozottak az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben;
    • ismerik az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit.
   • b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
    • az óvodás korú gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges feltételek biztosítására,
    • óvodapedagógusi nevelő tevékenység ellátására,
    • kompetenciájukból adódó szakmai lehetőségeik és feladataik felmérésére;
    • problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek megoldására;
    • pedagógiai döntésekre;
    • előítélet-mentesen az inter- és multikulturális nevelésre;
    • a családokkal való együttműködésre;
    • a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra;
    • a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására;
    • önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák elsajátítására;
    • idegen nyelven, alapszinten kommunikálni;
   • c) szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
    • önismerettel; önértékelési képességekkel; önérvényesítés, önmenedzselés képességével;
    • sikerorientált beállítódással; minőségtudattal;
    • gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel, játszóképességgel,
    • fejlett kommunikációs képességgel,
    • társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással,
    • az egyetemes emberi és nemzeti normák tiszteletével, tudatos értékválasztási képességgel;
    • a team-munkához szükséges kooperációs képességgel;
    • környezettudatos magatartással;
    • A nemzetiségi óvodapedagógusok a fentieken túl
   • d) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy
    • magas szintű nemzetiségi nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek;
    • ismerik a nemzetiség történelmét és kultúráját;
    • nemzetiségi óvodapedagógusként jellemzi őket a korszerű általános műveltség, a társadalmi érzékenység, a közösségi felelősségérzet és feladatvállalás;
    • ismerik az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és fejlesztési stratégiákat,
    • korszerű ismeretekkel rendelkeznek a korai kétnyelvűség szakterületén;
   • e) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
    • elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában az óvodás korú gyermekeket valamennyi nevelési területen, magyar nyelven nevelni, valamint a nemzetiségi anyanyelvi nevelés feladatait ellátni;
    • korszerű népismereti/nemzetiségi tartalmak közvetítésére (néprajz, történelem, zene, tánc stb.) alkalmazni tudják e tartalmak óvodás korban történő elsajátíttatásának módszertani lehetőségeit.
   • f) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
    • a nemzetiségi identitás elmélyítéséhez szükséges gyakorlati készségekkel, jártasságokkal;
    • a permanens művelődés igényével és képességével;
    • az egyetemes emberi és nemzeti, illetve nemzetiségi értékek, az erkölcsi normák tiszteletével.

A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)

 • alapozó ismeretek: 32-45 kredit

  • társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia, informatika
 • szakmai törzsanyag: 110-140 kredit, ebből
  • szakmai elméleti modul: játék pedagógiája és módszertana, anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, matematikai nevelés és módszertana, környezeti nevelés és módszertana, ének-zenei nevelés és módszertana, vizuális nevelés és módszertana, testnevelés és módszertana – 54-72 kredit, továbbá differenciált szakmai ismeretek felsőoktatási intézmény egyedi jellegét adó ismeretkörökből (pl.: idegennyelv) –12 kredit;
 • speciális programok modul: 30-40 kredit
  • választható programok (pl.: családpedagógia, inkluzív–integrált nevelés, környezeti nevelés, multi- és interkulturális nevelés, gyermek– és gyógytestnevelés, gyógypedagógia) – 15-18 kredit,
  • nemzetiségi óvodapedagógus szakképzettség esetén továbbá: nemzetiségi ismeretek, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata, nemzetiségi nyelv – 30-40 kredit.
 • szakmai gyakorlati modul: 26-34 kredit.

Szakmai gyakorlat

A gyakorlati képzés az eredményes óvodapedagógusi tevékenységhez szükséges készségek, képességek kialakítását segíti; olyan szervezeti és tevékenységformákat biztosít, amelyek a tartalmilag és módszertanilag komplex, fokozatosan bővülő önállóságú, egymásra épülő óvodai feladatrendszer megvalósítására tesznek alkalmassá.

A gyakorlati képzés fogalmába beleértendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni óvodai gyakorlatai, önismereti, kommunikációs és játszóképesség-fejlesztő tréningek, a speciális programok gyakorlatai, valamint a pedagógiai és módszertani stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is.

A külső szakmai gyakorlat időkerete 8 hét. Az összes szakmai gyakorlaton belüli kreditértéke 9 kredit.

Nyelvi követelmények

Egy idegen nyelvből középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél, mely feltétele az oklevél kiadásának.

A nemzetiségi szakirányon az idegen nyelv – kritérium feltétel jellegén túl – kreditértékű szakismeret is.

A szakhoz kapcsolódó fontosabb konferenciák, tudományos ülések

 • Óvóképzők tudományos ülése
 • Nemzetközi Játékpedagógiai Fórum (1985-2000)
 • 10 Nemzetközi Játékpedagógiai Fórum és Óvodapedagógiai Konferencia
 • Családpedagógiai Konferenciák
 • Mese és mítosz Konferenciák
 • Lépésről lépésre óvodai program szakmai és mentor konferenciái
 • Óvodapedagógus mentorok konferenciái
 • Óvodapedagógusok Nyári Akadémiája - közreműködőként

Kiemelt jelentőségű projektjeink

 • Óvodapedagógus hallgatók speciális képességeinek fejlesztése
 • Erasmus nemzetközi projekt: A játék és játékszer a pedagógusképzésben
 • Óvodapedagógus szakképzési programjának és tantárgyi moduljainak, tantárgyi programjainak kidolgozása
 • A kompetencia alapú tanítási-tanulási programok terjesztése a Hajdú-Bihar megyei pedagógusképzésben
 • Óvodapedagógusok értékelése, önértékelése (Gyakorló Óvoda)
 • INTERREG HU/RO projekt – a DE-GYGYK IKKA Tanszéke és a Nagyváradi Egyetem DPPPD Tanszéke közös projektje
 • Kompetencia alapú óvodai nevelés – óvodai projekt
 • Roma szakkollégiumok támogatása – TÁMOP

Frissítés dátuma: 2019.01.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.