Gyógypedagógia | Debreceni Egyetem

Gyógypedagógia

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar képzési kínálatában 2016 decemberétől megjelent a Gyógypedagógia alapképzési szak, Logopédia és Tanulásban akadályozottak pedagógiája, majd 2020-tól Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányokkal.

Hallgatóinknak mindhárom szakterületen professzionális, kutatásokkal megalapozott gyakorlatorientált képzést biztosítunk, de lehetőséget kínálunk Egyetemünk több (orvostudományi, pedagógiai, bölcsészettudományi) mesterszakára való felkészülésre, és kutatásainkban való részvételre is.

A Debreceni Egyetem kiemelt kutatóegyetem lévén, figyelemmel kíséri a Magyarországon, az Európai Unió területén és az USA-ban zajló kutatásokat, aminek eredményeit képzési programunkba folyamatosan beépítjük.

A klinikai háttér a képzésünkben biztosított, ezért a pedagógiai ismeretek mellett olyan klinikai tapasztalattal ismertetjük meg hallgatóinkat elsősorban a Logopédia szakirányon, hogy választott szakterületüknek megfelelően a munkaerőpiac ez irányú szegmensében is helyt tudjanak állni.

 

Mi a gyógypedagógia?

A gyógypedagógia interdiszciplináris embertudomány (humántudomány), a gyógypedagógiai segítséget igénylő személyek és a rájuk irányuló komplex megismerés, fejlesztés, nevelés, terápia, képzés, kísérés, rehabilitáció tudománya. Életkori megkötés nélkül azokkal a személyekkel foglalkozik, akik az őket (is) megillető optimális életminőség eléréséhez, rehabilitációhoz, integrációhoz gyógypedagógiai segítséget, gyógyító nevelői hatásokat (is) igényelnek.

Ki a gyógypedagógus?

A gyógypedagógus az a személy, aki önként lép át egy láthatatlan határt, közösséget vállalva a fogyatékossággal élő emberrel, teszi mindezt egy teljesítmény–centrikus társadalomban. A gyógypedagógus továbbá az a személy, aki hisz a fejleszthetetlennek gondoltak fejlesztésben, és ebben való hitében eltántoríthatatlan. A gyógypedagógusok a fogyatékossággal élő, sérült, akadályozott gyermekeknek és felnőtteknek nyújtanak segítséget képességeik fejlesztéséhez, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, társadalmi integrációjukhoz.

A gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár tehát olyan gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozik, akik speciális oktatást, nevelést, fejlesztést, terápiás gondozást igényelnek. Tevékenysége gyakorlásához meghatározott szakirányok választásával, elsajátításával készül fel. Szakmai képzésük során komplex pedagógiai, biológiai, orvostudományi, pszichológiai, ismereteket szereznek, az eltérő fejlődésű, sérülésessel, károsodással, akadályozottsággal, fogyatékossággal élő emberek, életkortól független, teljes köréről.

 

KÉPZÉSI FORMÁK
 

A képzési formáink és költségeik:

A BA képzés ideje 8 félév, azonban az alább látható táblázatban felsorolt felsőfokú végzettségek esetén a levelező tagozaton kérvényezhető a rövidebb, 6 féléves képzés. (Nappali tagozaton nincs lehetőség a 6 féléves képzés választására.)

8 féléves képzésben lehetőség van két szakirány választására, amit javaslunk is a hallgatóinknak. 6 féléves képzésben csak egy szakirány választható. A Logopédia szakirányra való bekerülés feltétele egy sikeres alkalmassági vizsga (lásd részletesebben lentebb).

 • nappali (8 félév) állami ösztöndíjas képzés
 • nappali (8 félév) önköltséges képzés; költsége: 270 000 Ft/félév
 • levelező (8 félév) állami ösztöndíjas képzés
 • levelező (8 félév) önköltséges képzés; költsége: 250 000 Ft/félév
 • levelező (6 félév) állami ösztöndíjas képzés felsőfokú végzettséggel*
 • levelező (6 félév) önköltséges képzés; költsége: 250 000 Ft/félév felsőfokú végzettséggel*
 • gyógypedagógus végzettséggel újabb szakirány elvégzésére szakirányú továbbképzés keretében van lehetőség. A képzési idő 3 félév, a Logopédia szakirány esetén 4 félév. Támogatási formája: önköltséges.

 

* Beszámítható felsőfokú végzettségek

Képzési terület

Alap és mesterképzési szakok

pedagógia és bölcsészettudomány

csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak (BA)

konduktor alapszak (BA)

óvodapedagógus alapszak (BA)

tanító alapszak (BA)

pedagógia alapszak (BA)

pszichológia alapszak (BA)

pszichológia mesterszak (MA)

tanári mesterszak (MA)

neveléstudomány mesterszak (MA)

társadalomtudomány

szociálpedagógia alapszak (BA)

szociálpedagógia mesterszak (MA)

 

 

Idegen nyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

SZAKIRÁNYOK

Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány

Az értelmileg akadályozottak peadagógiája szakirány a korai fejlesztés, a speciális óvodai és iskolai nevelés, oktatás színterein biztosított gyógypedagógiai segítségnyújtásra, az értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok, felnőttek nevelésére, oktatására, fejlesztésére, egyéni és csoportos fejlesztő valamint terápiás foglalkozások irányítására készít fel.

Az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus olyan pedagógus, aki képes…

 • … az értelmileg akadályozott személyek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, gyógypedagógiai diagnózis készítésére, a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére.
 • … a korai intervenció és az óvodai nevelés időszakában és helyszínein komplex gyógypedagógiai tevékenységet végezni.
 • … ellátni a fejlesztő nevelés és fejlesztő nevelés-oktatás komplex gyógypedagógiai feladatait.
 • … ellátni az értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai nevelésében 1-8. évfolyamon valamennyi műveltségi terület nevelési-oktatási feladatait, a fejlesztő nevelés-oktatás feladatait annak teljes időtartamában, oktatni a speciális készségfejlesztő szakiskola évfolyamain közismereti tárgyakat, valamint a szakoktatókkal történő együttműködésben a kognitív és szociális fejlesztés feladatait ellátására.
 • …. munkahelyi szervezetben, az egészségügyi, a gyermekvédelmi és a szociális ágazatban a fogyatékos gyermek, fiatal és felnőtt népességcsoportok gondozására, fejlesztésére, az értelmileg akadályozott személyekkel partneri munkakapcsolatot kialakítani, elősegíteni az önrendelkezést, az önálló életvitel támogatásának szolgálatában koordinálási, kísérő, mentori és mediátori feladatokat ellátni.
 • …  az értelmileg akadályozott emberek érdekeinek képviseletére, esélyegyenlőségüket,
 • intézményi és társadalmi integrációjukat segítő feladatok ellátására, tanácsadásra.

 

Milyen intézményben helyezkedhetnek el az Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógusok?

 • a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: a szakiránynak megfelelő általános iskola, előkészítő és speciális szakiskola, speciális óvoda, korai intervenciós központ, korai fejlesztő központ,
 • integráló nevelési-oktatási intézmények: bölcsőde, óvoda, általános iskola, szakiskola
 • prevenciós, rehabilitációs központok, fejlesztő központok
 • egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények,
 • Pedagógiai Szakszolgálatok,
 • kollégiumok, gyermekotthonok,
 • családsegítő, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások,  szociális szolgáltatások különös tekintettel a fogyatékossággal élő emberek ellátására,
 • civil szervezetek,
 • társágazatok (szociális, egészségügy, államigazgatás, gazdaság/munkaerőpiac) fogyatékosokat ellátó, fogyatékos üggyel foglalkozó intézményei.

 

Logopédia szakirány

A Logopédia szakirányon végzett gyógypedagógus olyan pedagógus, aki ….

 • … korszerű és alapos interdiszciplináris és intradiszciplináris tudással rendelkezik a kommunikáció, a hang, a beszéd, a beszélt és az írott nyelv, valamint a gyermekkori nyelés zavarairól, és ismeri a kommunikációs zavarok kultúrtörténeti, tudománytörténeti és szakmatörténeti előzményeit.
 • … ismeri a hang, a beszéd, a beszélt és az írott nyelv, valamint a gyermekkori nyelés működésének anatómiáját és fiziológiáját, felismeri azok eltéréseit.
 • … ismeri a logopédiai diagnosztikai folyamat átfogó rendszerét, a vizsgálatok fajtáit, célját, feladatait, és lehetséges tartalmait.
 • … ismeri a hang, a beszéd, a beszélt és írott nyelv fejlődési és szerzett zavarainak különböző nyelvi szintekre irányuló receptív és expresszív vizsgálati eljárásait, a gyermekkori nyelés diagnosztikus eszközeit, a differenciáldiagnosztikai szempontokat és a folyamatdiagnózis szerepét.
 • … ismeretekkel rendelkezik a hang, a beszéd, a beszélt és írott nyelv fejlődési és szerzett zavaraihoz és a gyermekkori nyelészavarhoz kapcsolódó logopédiai beavatkozások korszerű lehetőségeiről.
 • … - Ismeri a prevenció, a terápia és az utógondozás életkor- és diagnosztika-specifikus formáit.
 • … ismeri a beszédtechnika hanghigiénés elemeit.

 

Milyen intézményben helyezkedhetnek el a Logopédia szakirányon végzett gyógypedagógusok?

 • a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: a szakiránynak megfelelő általános iskola, előkészítő és speciális szakiskola, speciális óvoda, korai intervenciós központ,
 • integráló nevelési-oktatási intézmények: bölcsőde, óvoda, általános iskola, szakiskola
 • prevenciós, rehabilitációs központok, fejlesztő központok
 • egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények,
 • Pedagógiai Szakszolgálatok,
 • kollégiumok, gyermekotthonok,
 • családsegítő, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások,  szociális szolgáltatások különös tekintettel a fogyatékossággal élő emberek ellátására,
 • civil szervezetek,
 • társágazatok (szociális, egészségügy, államigazgatás, munkaerőpiac) fogyatékosokat ellátó, fogyatékos üggyel foglalkozó intézményei.

 

Logopédiai alkalmassági vizsga

 1.) Helyesírás felmérése: teszt és tollbamondás.

- A maximálisan elérhető pont: 45 pont (helyesírási teszt
- 30 pont, tollbamondás - 15 pont).
- A helyesírási teszt négy feladatból áll (helyes írásmód kiválasztása 2-3 lehetőség közül, szavak elválasztása).
- Minimum 70%-ot kell teljesíteni

2.) Beszédalkalmassági vizsga.

- Spontán beszélgetés: az artikulációs bázis működésének megfigyelése, az esetleges hanghibák kiszűrése.
- „Ivás”: nyelés megfigyelése, az esetleges nyelvlökéses nyelés kiszűrése
- Felolvasás: hozott szöveg felolvasása
- A fogazat rendellenessége és a harapási rendellenesség azonnal kizáró ok!
 

A Logopédia alkalmassági vizsga menete

- Az alkalmassági vizsga két részének a lebonyolítása ugyanazon a napon történik.

- Az alkalmassági vizsga három fős bizottság  előtt zajlik
- Az alkalmassági vizsga első része a „Helyesírás felmérése”.
- Az alkalmassági vizsga második részén, a „Beszédalkalmassági vizsgán” csak sikeres   „Helyesírás felmérés” vizsga után lehet részt venni.
- A helyesírási feladatlapok javítása a „Helyesírás felmérése” után azonnal megtörténik. A
javítás után az eredményt azonnal kihirdetik, csak sikeres helyesírási eredménnyel (70 % elérésével) lehet folytatni az alkalmassági vizsgát. Sikertelen helyesírási vizsga esetén a feladatlapot megtekintésre visszaadják, majd aláíratják a jelentkezővel.
- Sikeres helyesírási vizsgát tett jelentkezők számára a „Beszédalkalmassági vizsga” lebonyolítása névsor szerint történik.

- A „Beszédalkalmassági vizsga” eredményét folyamatosan 5-5 fő meghallgatása után hirdetik ki, aminek során sikertelenség esetén mindenki számára indokolják a sikertelenség okát.
A „Beszédalkalmassági vizsga” eredménye lehet: „alkalmas”, „feltételesen alkalmas”, „nem alkalmas”. „Feltételesen alkalmas” döntés esetén a jelentkező elkezdheti a tanulmányait a logopédia szakirányon, azonban a tanév első félévének szorgalmi időszakában (november hónapban) meg kell ismételnie az alkalmassági vizsga beszédalkalmassági (szóbeli) részét egy bizottság előtt. Amennyiben az ismételt beszédalkalmassági vizsgán megfelelt a hallgató, már feltételek nélkül folytathatja a tanulmányait Logopédia szakirányon. Amennyiben nem felelt meg, nem folytathatja a tanulmányait Logopédia szakirányon, a logopédia szakirányos tárgyakból nem kezdheti meg a vizsgaidőszakot.

 

Az alkalmassági vizsgára a jelentkező hozzon magával

- a személyi azonosítására alkalmas iratokat,
- egy prózai szöveget,
- egy üvegben vizet.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt az a jelölt, aki a helyesírási és a beszédalkalmassági felmérésen egyaránt alkalmasnak találtatott!

Az alkalmassági vizsgálat időpontja: az alkalmassági vizsgálatra az első évfolyam második (tavaszi) félévében kerül sor.

Az alkalmassági vizsgálat helye: DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény

 

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus olyan pedagógus, aki képes…

 • … a tanulásban akadályozott, a tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek és fiatalok speciális és individuális nevelési szükségleteinek megállapítására, (gyógy)pedagógiai diagnózis készítésére;
 • … gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, pedagógiai terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatok ellátására;
 • … differenciált egyéni és csoportos képességfejlesztésre, egyéni segítségnyújtásra;
 • … a fejlesztő tevékenység meghatározására, végzésére, a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére;
 • … a tanulásban akadályozott gyermekek, fiatalok és felnőttek társadalmi környezetének gyógypedagógiai segítésére (az információkhoz való hozzájuttatás, tanácsadás, együttműködés);
 • … a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények (a szakiránynak megfelelő általános iskola, előkészítő és speciális szakiskola, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, szakszolgáltatás, szakmai szolgáltatás a gyógypedagógia területén) keretében valamennyi műveltségi terület oktatására, a tanulási technikák megtanítására, más szakemberekkel és a szülőkkel való együttműködésre;
 • … a közoktatás többségi intézményeibe (óvoda, integráló általános iskola, inkluzív általános iskola) járó gyermekek esetében a tanulási technikák megtanítására, fejlesztő programok vezetésére;
 • … habilitációs és rehabilitációs tevékenység folytatására, a tanulási problémák kialakulásának megelőzését és az integrációt segítő egyéb gyógypedagógiai feladatok elvégzésére, kompetens szakemberekkel és a szülőkkel történő együttműködésre;
 • … szakmai irányítás mellett a tanulásban akadályozott, a tanulási zavarokkal és nehézségekkel küzdő gyermekekkel, tanulókkal, illetve vizsgálati, tudományos kutatási feladatok végzésére.

 

Milyen intézményben helyezkedhetnek el a Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógusok?

 • a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: a szakiránynak megfelelő általános iskola, előkészítő és speciális szakiskola, speciális óvoda, korai intervenciós központ,
 • integráló nevelési-oktatási intézmények: bölcsőde, óvoda, általános iskola, szakiskola
 • prevenciós, rehabilitációs központok, fejlesztő központok
 • egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények,
 • Pedagógiai Szakszolgálatok,
 • kollégiumok, gyermekotthonok,
 • családsegítő, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások,  szociális szolgáltatások különös tekintettel a fogyatékossággal élő emberek ellátására,
 • civil szervezetek,
 • társágazatok (szociális, egészségügy, államigazgatás, munkaerőpiac) fogyatékosokat ellátó, fogyatékos üggyel foglalkozó intézményei.

 

 TEHETSÉGGONDOZÁS, TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK, MUNKAERŐPIACI LEHETŐSÉGEK

 

Tehetséggondozás, továbbtanulási lehetőség

A Gyógypedagógia szakon tanuló hallgatók kutatás-fejlesztési felkészítését és támogatását teszi lehetővé a Debreceni Egyetem által 2014-ben alapított és kiadott, s a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar által kezdeményezett és működtetett Különleges Bánásmód interdiszciplináris szakmai folyóirat, mely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban kiadott értesítés iktatószáma: CE/32515-4/2014). A folyóiratnak a gyógypedagógiai tárgyú kutatási eredmények nemzetközi szintű disszeminációjában is lényeges szerepet szánunk – ehhez járul hozzá, hogy szerkesztői bizottságába állandó, illetve egy-egy tematikus számban ideiglenes jelleggel külföldi szakembereket is meghívunk, illetve idegen nyelvű lapszámokat is megjelentetünk. A folyóirat 2015-től évente 4 számmal jelenik meg nyílt hozzáférésű, interdiszciplináris folyóiratként. A jövőbeli fejlesztési célok között szerepel más hazai, külföldi partnerintézményekkel is együttműködni, közös pályázati tevékenységet folytatni.

A hallgatók tehetséggondozását segíti a DE Tehetséggondozó Programja, amibe a hallgatók bekapcsolódhatnak, valamint az Országos Tudományos Diákkonferenciákra való felkészítés lehetősége.

A Debreceni Egyetem képzési kínálatában több olyan mesterszak van, ami továbbtanulási lehetőséget kínál, így pl. rendelkezik Komplex Rehabilitáció, Neveléstudomány mesterszakkal, valamint Szociálpedagógai mesterszakkal. A DE-GYGYK gyógypedagógus képzésének tudományos-kutatási hátterét erősíti a 2015-ben megalakult Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Programjának inkluzív nevelés alprogramja, amely összefogja a régióban már folyó gyógypedagógiai kutatásokat, megfelelő garanciát kínál egy dinamikusan fejlődő kutatóműhely megerősödéséhez, s a tudományos kutatás, publikációs tevékenység és szakmai innováció feltételrendszerének biztosításához. A Kar közreműködik az egyetem kutatási stratégiai tervének kialakításában, amely a közoktatási rendszer teljes vertikumában fogalmaz meg átfogó, empirikus kutatási programot a karok, ill. a tanszékek közötti együttműködést szorgalmazva. A karok közötti együttműködés egyik legfontosabb színtere a gyógypedagógia szakkal kapcsolatban az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) oktatóival való együttműködés.

 

Munkaerőpiaci lehetőségek

A pályakezdő gyógypedagógusok elhelyezkedési esélyei jók, munkaerő-piaci helyzetük stabil, a karunkhoz kötődő régió (Hajdú-Bihar megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) jelentős gyógypedagógus hiánnyal küzd Az Európai Unióban is kiemelt helyen szerepel a fogyatékossággal élő személyek ügye, ennek megalapozásához a karunk hallgatói jelentős segítséget kapnak (idegen nyelvi képzések, külföldi tanulmányutak, ösztöndíj lehetőségek, külföldi vendégoktatók, cserediák programok, uniós pályázatok). Mindehhez hozzájárul a gyakorlatorientált képzés, a tanrendbe beépített kötelező gyakorlatok, hospitálások, önismereti kurzusok és kommunikációs fejlesztő tréningek, amelyek végig kísérik a diákéveket. A gyógypedagógus hivatás az életpálya modell eredményeként napjainkban megfelelő társadalmi és anyagi megbecsülésben részesül.

Frissítés dátuma: 2021.01.22.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.