Óvodapedagógus Szak | Debreceni Egyetem

Óvodapedagógus Szak

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására.

A nemzetiségi óvodapedagógus szakirányt választó hallgatók képzésének célja a fentieken túl, hogy végzett óvodapedagógusként képesek legyenek a 3-7 éves gyermek magyar nyelven történő nevelése mellett nemzetiségi nyelven történő nevelésére is, a korosztályhoz illeszkedően nemzetiségi identitás kialakítására, alakítására, nemzetiségi kultúra közvetítésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Bővebben lásd a szak Képzési és Kimeneti Követelményeiben

 

 

Ehhez a hivatáshoz sajátos beállítódás, sokféle képesség és tulajdonság szükséges. Ennek magyarázatát többek között az óvodás életkor sajátos jellemzőiben, a fejlődés elősegítésének életkor specifikus módjaiban találjuk meg. Csak néhány követelmény: gyermek- és emberismeret, gyermekközpontú szemlélet, játékra, játszásra való beállítódás, fejlett kommunikációs képesség, kooperációs képesség, szervezőképesség, előítélet-mentesség, önérvényesítés, önmenedzselés, minőségtudat. A képzés során a hallgatók pedagógiai és pszichológiai stúdiumok segítségével ismerkednek meg az óvodáskorú gyerekek differenciált személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével. Az óvodai gyakorlat (félévenkénti két hét során) pedig közvetlenül is megtapasztalhatják ezek mellett a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési gyakorlatát. A képzési programba beépülnek még bizonyos szaktudományos és művészeti tárgykörök is, ahol az egész óvodai nevelést átható gyermeki tevékenységekre: a szabad játék, gyermeki  munka, a mozgás, mesélés és verselés, éneklés-zenélés, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; készülnek fel az óvodapedagógus jelöltek.
Az egész képzési folyamatot átható és végig kísérő óvodai gyakorlat különböző szervezeti formában van jelen: tanórát (elméleti ismeretek megszerzését) támogató, egyéni és csoportos óvodai gyakorlatok, konzultációk, valamint a nyolc hetes összefüggő egyéni komplex szakmai gyakorlat, melyet a területi óvodában végezhetnek el. A diploma különböző fenntartású (önkormányzati, egyházi, alapítványi, magán) óvodába való elhelyezkedésre jogosít.

A végzett óvodapedagógusok részére gazdag és színvonalas innovációra serkentő szakirányú továbbképzést szervezünk
Szakirányú továbbképzések

A jelentkező hallgatóknak alkalmassági vizsgán kell résztvenniünk.
Az alkalmassági vizsga részletei

 

Miért szép az óvodapedagógus hivatás?

„… nagy öröm, felemelő érzés, amikor 20-25 gyermek engem vár, rám figyel és szeret, érzem, hogy szükségük van rám. Különös öröm, de nagy felelősség is, hogy mi nevelhetjük a jövő nemzedékét.” - Ahogy egy óvodapedagógus jelölt nyilatkozik e hivatásról

„Ha empatikusnak, gyerekbarátnak, megértőnek, kreatívnak és gondoskodónak tartod magad, akkor a GYGYK óvodapedagógus szakán a helyed!” Encsi Dorottya II. éves hallgató

„Maradj, fogd a kezem, ülj az ágyam szélére, mesélj! Ha lerúgom a paplant, takarj be, simogasd meg az arcom, és ha elalszom, akkor se hagyj el.”       

(Ágai Ágnes soraival) – Ahogy egy  kisgyermek fejezi ki ragaszkodását, szeretetét!
Az óvodapedagógust ölelő karja, megnyugtató simogatása és vigasztalása, türelmes, a gyermek kíváncsiságát kielégítő válaszai, vidám, játékos kedve, varázslatos meséi, derűs éneke, okos szabályai, szerető gondoskodása emeli arra a magaslatra, ahol ő lehet az anya, az apa távollétében a támogatásra, szeretetre, biztonságra vágyó gyermek pótmamája, pótpapája.

Az óvodapedagógus széleskörű szakmai felkészültségéből, s a nevelési színtér – óvoda – közösségi jellegéből adódóan sok tekintetben kiegészíti a családi nevelést, s a családdal együttműködve elősegíti a gondjaira bízott gyermekek sokirányú fejlődését. A képzés során hallgatóink elméletben és gyakorlatban is felkészülnek e fejlődési folyamat tervszerű támogatására, irányítására.

 

Az intézményhez, a karhoz, a diplomához a munkaerő piac által is elismert értékek sorolhatók

Hagyományokra épülő, magas színvonalú képzés
Felkészült oktatók és gyakorlatvezetők
Hallgatóbarát oktatásszervezés
Magas gyakorlati idő
Folyamatos képzésfejlesztés
Dinamikusan fejlődő infrastruktúra

 

Korszerű tanulóterek

Egy kivételes szervezeti egységben: egymás közvetlen közelében az oktatás, a gyakorlóhely, a látogatók igényeit kielégítő könyvtár, könyvellátó, a korszerű kollégium, étkezési lehetőségek

 

Ösztönző környezet

Bensőséges, segítőkész tanár-hallgató kapcsolat
Színes szabadidő program, élénk hallgatói élet
Igényes, üdítő, tiszta környezet.

 

A szakhoz kapcsolódó fontosabb konferenciák, tudományos ülések

Early Childhood Pedagogy and Practice Beyond the Iron Curtain: Past, present and future, ( A kora gyermekkori nevelés és gyakorlat a Vasfüggönyön túl: Múlt, jelen és jövő) 2021.
Óvodapedagógus és tanító találkozó a határontúli pedagógusok számára a Rákóczi Szövetséggel közös konferencia 2019
EECERA (Kora gyermekkori kutatók és nevelők európai szövetségének konferenciája szervezése 2018 Budapest Műszaki Egyetem helyszínen
“Global and Local Perspectives of Pedagogy” Conference közös konferencia az eszéki Strossmayer Egyetemmel, 2016
Országos Óvodai Szakmai Összejövetel konferenciák állandó résztvevői
Óvodapedagógus - Hallgató Mentorkonferencia
Családpedagógiai konferenciák az ország számos pontján
Nemzetközi Játékpedagógiai Fórum (1985-2000)
10 Nemzetközi Játékpedagógiai Fórum és Óvodapedagógiai Konferencia
Mese és mítosz Konferenciák
Lépésről lépésre óvodai program szakmai és mentor konferenciái
Óvodapedagógusok Nyári Akadémiája - közreműködőként
Óvóképzők tudományos ülése 

 

Kiemelt jelentőségű projektjeink

Gyermekjog a koragyermekkorban
A hátrányos helyzetű gyermekek, roma gyermekek óvodai nevelésének sajátos vonása
Óvodapedagógus hallgatók speciális képességeinek fejlesztése
Kelet-Közép Európai Koragyermekkori Kutató Központ Műhelykonferenciái
Erasmus nemzetközi projekt: A játék és játékszer a pedagógusképzésben
Óvodapedagógus szakképzési programjának és tantárgyi moduljainak, tantárgyi programjainak kidolgozása
A kompetencia alapú tanítási-tanulási programok terjesztése a Hajdú-Bihar megyei pedagógusképzésben
Óvodapedagógusok értékelése, önértékelése (Gyakorló Óvoda)
Nagyváradi Egyetem és Kar közös óvodapedagógia konferenciája
Kompetencia alapú óvodai nevelés – óvodai projekt
Lippai Balázs Roma szakkollégium támogatása – TÁMOP

 

Frissítés dátuma: 2022.07.01.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.