A kar története

Jogelőd intézmények

Az 1970-es alapítást követően a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet 1971. október 15-én kezdte meg működését azon a helyen, ahol jelenleg is működik karunk. A kapunyitástól kezdődően 1974-ig nem önálló intézményként, hanem a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola tagozataként jegyezték. A teljes önállóságot története során két alkalommal is megszerezte az óvóképző.

1974-ben kivált a nyíregyházi főiskola intézményi struktúrájából és megkezdte 1986-ig tartó külön életét.

Ezt követően 1986 és 1990 között a felsőoktatás első integrációs hullámában a Debreceni Tanítóképző Főiskola részeként funkcionált. A rendszerváltást követő első évtizedben ismét teljes körűen gyakorolhatta függetlenségét a hajdúsági óvóképzés meghatározó intézménye. 1996-2003 között Wargha István nevét viselte. 2000-ben az egész országra kiterjedő integrációs folyamat részeként a Debreceni Egyetemrészévé vált, s a "Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar" nevet viselte több éven át. Az Emberi erőforrás tanácsadó mester szak indításának jogosultságával a kar új nevet kapott. 2009. január 1-jétől  a kar neve: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar.

Az óvodapedagógus-képzés kezdetei

Az 1971. októberi évkezdéskor mindössze 90 hallgatóval, 10 oktatóval és 9 óvónővel indult útjára karunk jogelődje. Ekkor még csak a jelenlegi főépületben és az ún. régi kollégiumban folyt a pedagógiai szakmai munka. Az óvóképző életében elengedhetetlen szerepet játszó gyakorló óvodák rendszere több lépcsőben került kialakításra: az első óvodai épületet már 1972 februárjában átadták, míg a második 1976 októberétől, a harmadik pedig 1980 augusztusától adott helyet a gyakorlati képzésnek.

Bővülő képzési kínálat

3. óvodaAz intézmény létrejöttekor csupán az óvodapedagógus (akkori meghatározással: óvónő) képzést tűzte ki célul. Az eltelt évtizedek alatt azonban igyekezett reflektálni azokra a társadalmi- és szakmai változásokra, igényekre, melyek elsősorban a rendszerváltást követően befolyásolták a hazai felsőoktatást. Ennek megfelelően 1992-ben szociálpedagógusok képzése kezdődött meg, eleinte az óvodapedagógus – szociálpedagógus szakpár keretében, majd az évtized második felétől már önálló szakként is.

Újabb komoly előrelépés volt a művelődésszervező szakunk elindítása is 2004-ben, mely csak a szociálpedagógus szakkal együtt volt felvehető. Ez a képzésünk is igen népszerűnek bizonyult, így már –igaz más néven- 2006-tól önálló andragógia szakként is jelen van képzési struktúránkban. 2006 más szempontból is komoly változást hozott karunk képzési történetében, hiszen ekkor állt át a magyar felsőoktatás a kétszintű rendszerre (BA/MA), melynek eredményeképpen kialakult alapképzési szakjaink az alábbiak szerint alakultak: óvodapedagógia – 6 félév, szociálpedagógia – 6+1 félév, illetve andragógia – 6 félév. A Csecsemő- és kisgyermekgondozó BA képzés pedig, mellyel immár nevünkhöz teljes mértékben igazodva, a születéstől az időskorig terjedő ívét adjuk képzési repertoárunknak a 2010/2011-es tanévtől várja az érdeklődő hallgatókat.

2017 szeptembertől indult el a Szociálpedagógia BA szak Beregszászban kihelyezett képzése; továbbá a Gyógypedagógia szak oktatása, mellyel elsősorban a térség szakember ellátását kívánjuk erősíteni.
A 2019/2020 tanévben kezdtük el a Romológia BA szakon a hallgatók képzését.

gyfkA képzés további két szintje is megjelent karunkon: a felsőfokú szakképzés és a mesterképzés. 2009-ben indult el első felsőfokú szakképzésünk (Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó), a 2011/12 tanévben pedig még egy új FSZ szakunk is meghirdetésre került, az Ifjúságsegítő. 2009-2017 között nagy népszerűségnek örvendett az Emberi Erőforrás Tanácsadó MA szakunk. 2018-ban indult újra - az országban elsőként - a Szociálpedagógia MA szakunk, melynek levelező tagozata kedvelt továbbtanulási célja hajdani BA szinten végzett hallgatóink számára is.

Külön kell szólni továbbképzéseinkről, melyek alapképzésünk mellett szinte a kezdetektől szolgálták a szakmai fejlődés lehetőségét elsősorban a régió óvodapedagógusai számára. A kilencvenes évektől kezdve azonban folyamatosan bővült a továbbképzéseink „felhasználói köre", nem egy esetben tanítók és általános illetve középiskolai tanárok is bekapcsolódnak posztgraduális képzési rendszerünkbe.

Tudományos tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

Az intézmény több mint három évtizedes története alatt számos tudományos-szakmai tanácskozás, konferencia helyszíne volt, ill. számos kötetet adott ki. A rendezvények közül néhány, a teljesség igénye nélkül:

 • 1975: Óvónőképző Intézetek II. Tudományos ülésszaka
 • 1985-2000: Nemzetközi Játékpedagógia Fórumok (szám szerint 10)
 • 1993: Múzeumpedagógusok kongresszusa
 • 1994: Az enyhén fogyatékos gyermekek integrált nevelése
 • 1995: A vegyes összetételű óvodai csoportok sajátos pedagógiai feladata
 • 1996: Pedagógusok mentálhigiéniás konferenciája
 • 2001-től: Mese és mítosz konferencia
 • 2003-tól: Családpedagógiai konferenciák
 • 2008: Szociálpedagógusokat képző intézmények konferenciája
 • 2009-től: Óvodapedagógiai Nyári Akadémiák
 • 2011: „A XXI. század egészségpedagógiai alternatívái" – Nemzetközi Konferencia
 • 2015-től: Különleges Bánásmód Nemzetközi Konferencia

Az elmúlt évtizedben igen jelentős volt karunk részéről a hazai- és nemzetközi pályázatokon való részvétel is. Mindezt a teljesség igénye nélkül az alábbi felsorolás tükrözi.

 • Leonardo-projekt I. New Time: Working Towards Equal Opportunities in Europe. Training Module for Social Cre Students. 2000.
 • Leonardo-projekt II. Roma gyerekek integrált nevelése. 2000-2002.
 • Spiel und Spielzeug in der Lehrerausbildung. ERASMUS. 2000-2004.
 • Romológiai ismeretek a pedagógusképzésben. Soros Alapítvány. 2000.
 • Az óvodapedagógus vezetői képességének megalapozása és fejlesztése. KOMA 2003.
 • Adj esélyt a szociálisan rászoruló rétegek integrálására! HEFOP-2.2.1.
 • A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése. HEFOP-3.3.1. 2004.
 • HURO I-II pályázatok (2010-11.)

A helyben végzett oktatási és tudományos tevékenység mellett az intézmény folyamatosan törekedett nemzetközi szakmai kapcsolatainak szélesítésére is. Rövidebb-hosszabb ideig kapcsolatban állt többek között német (Gotha), észt (Tallin), finn (Siilinjärv), svéd (Malmö), holland (Vlissingen), szlovén (Maribor), romániai (Székelyudvarhely), és ukrajnai (Beregszász) rokon intézetekkel is. Az Erasmus program kapcsán pedig újonnan kerültünk kapcsolatba müncheni, plymouth-i, tallini, coimbra-i és krakkói felsőoktatási intézményekkel is, amelyekkel hallgatói és oktatói cserét is bonyolítunk.

2012 január 31-vel megalakult a Karon a Lippai Balázs Roma Szakkollégium, mely képzéseinken tanuló hallgatóink részvételével kezdte meg munkáját. A szakkollégium az eltelt időben több mint 50 végzettel büszkélkedhet. Soraiban időközben nemcsak a saját képzéseinken (csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, szociálpedagógus) tanuló, hanem az egyetem más karain tanulmányaikat végzők is megjelentek (jogi asszisztens, mérnök, orvos, informatikus…)

2015 nyarán új dékáni vezetés alakult meg, amely hármas célban jelölte ki a Kar középtávú jövőjét: a gyógypedagógia alapszak elindítását, a határon túli magyar közoktatási intézmények szakmai támogatását, a határon túli magyar területeken végzett kutató munkát, illetve a roma felzárkózás segítését. Mindhárom cél rendkívül fontos társadalmi kérdések mentén igyekszik a kar tevékenységét megjeleníteni.


Az új vezetés megkezdte a már hosszú évek óta elmaradt felújítási munkálatokat is az alábbi területeken:

 • a campus udvara
 • az épületek belső terei
 • a gyakorló óvoda fedett teraszának leburkolása, a gyerekek számára biztonságosabbá tétele
 • informatikai fejlesztése, teljes wifi lefedettség, IKT eszközök beszerzése
 • új campus kialakítása a volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületében
 • a kari tevékenységeket reprezentáló szobrok felavatása: Benedek Elek (2016), Arany János (2017), Náray-Szabó Sándor (2019)

Nemzetközi kapcsolatainkat folyamatosan bővítsük és intenzívebbé tesszük, jelenleg 14 európai és több ázsiai országgal is van oktatói és hallgatói cserére vonatkozó megállapodásunk. Minden félévben tanulnak részképzésben hallgatóink az érintett külföldi egyetemeken, illetve hozzánk is érkeznek a partner intézményekből.dsc

2017-ben több évnyi előkészítő munka után sikerült elindítanunk a Gyógypedagógia alapszakunkat a logopédia és a tanulásban akadályozottak szakiránnyal. Ugyanebben az évben kárpátaljai megkeresésre indult el Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Magyar Tannyelvű Főiskolán a kihelyezett Szociálpedagógia BA képzésünk. 2018-ban ismét bővíthettük kínálatunkat: az országban elsőként karunkon indulhatott el a Szociálpedagógia MA képzés. Ez a képzésünk biztosította ismét számunkra a mesterképzési szintű portfolió elemet, miután 2017-ben a korábban közösen működtetett Emberi Erőforrás MA szak a Gazdaságtudományi Karra került át. 2019-ben még egy szakkal bővült az alapképzési szakok listája, hiszen a MAB engedélyezte a Romológia BA meghirdetését.

dsc1388Ezzel a döntéssel immár két helyen folyik az országban a roma kultúrát és nyelvet kutató, népszerűsítő tevékenység felsőoktatási környezetben. 2017-ben kormányzati döntés következményeként megszűntek Felsőoktatási szakképzéseink

 
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 26. 11:41