Ösztöndíjak

Hallgatók által pályázható ösztöndíj lehetőségeinkről az alábbi menü pontokra kattintva tájékozódhat. 

 

 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (Jelentkezési határidő: 2024. július 8.)

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra azok a nappali tagozatos alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik adott vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek a két utolsó aktív félévben azon a szakon/keresztfélévben végző hallgatók esetében szakokon, amelynek eredményei alapján a pályázatukat benyújtották.

A pályázat további feltételei: Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a

 • kiemelkedő tanulmányi eredményű és
 • szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók

részesülhetnek.

A pályázat intézményi elbírálásának rendjét és feltételeit az egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzata tartalmazza. Az egyetem biztosítja a pályázó hallgatók egyenlő elbírálásának rendjét. Az intézmény köteles vizsgálni a pályázó hallgató jogosultságát az ösztöndíj folyósításának időtartamára is (amely lehet féléves is, például páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén).

A pályázó hallgatók teljesítményét pontozási rendszerben kell értékelni a kar által meghatározott feltételekkel. Pontozni csak a kari pályázati lapra beírt, mellékelt dokumentumokkal (illetve azok másolataival) alátámasztott eredményeket lehet. A pályázatok rangsorolása karonként, a pályázók összpontszáma alapján történik.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át! A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összegét az Nftv. határozza meg.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben végződően (őszi félévében) fejezi be tanulmányait, akkor az ösztöndíjra továbbra is jogosult abban az esetben, ha tanulmányait a következő félévben (tavaszi félévében) folytatja. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A pályázatokat az oktatásért felelős miniszternek címezve, az illetékes kar vezetőjéhez kell benyújtani a kar vezetője által meghatározott formában és határidőre. Az intézmény megkerülésével beküldött egyéni pályázatok nem bírálhatók el.

 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj felhívás

 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

A Program (KKÖP) a Kormány által 2013-ban alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása.

A program a pedagógus hallgatók tanulmányait jelentős összegű ösztöndíjjal segíti, és a diploma megszerzése után garantáltan a képzettségüknek megfelelő állást biztosít számukra.

A KKÖP-ben azok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyertek.

A pályázatokat a http://osztondij.e-kreta.hu felületen lehet benyújtani. A pályázat elektronikus formában, de postai úton vagy ügyfélkapun keresztül is benyújtható. 

A programról bővebb információ, illetve a pályázati kiírás az alábbi címen található:

Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj

Az Országos Roma Önkormányzat minden évben meghirdeti a Roma/Cigány Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjat a roma nemzetiségi pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatói számára.

Az ösztöndíj célja: A megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, roma nemzetiségi pedagógusutánpótlás biztosításának elősegítése érdekében a roma nemzetiségi pedagógus képzést nyújtó felsőoktatási intézményekben a roma nemzetiségi óvodai nevelésben, valamint a roma nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget és/vagy szakképzettséget szerző hallgatók (a továbbiakban: hallgató) számára ösztöndíj biztosítása a helyi roma nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi roma nemzetiségi egyesület ajánlása alapján (amennyiben a hallgató lakóhelyén sem roma nemzetiségi önkormányzat, sem roma nemzetiségi egyesület nem működik, motivációs levél).

Az ösztöníjra bármely roma nemzetiségi óvodapedagógus-képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények bármely évfolyamon nappali, esti vagy levelező munkarendben, alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben (kiegészítő) roma nemzetiségi óvodapedagógus tanulmányokat megkezdő, illetve folytató magyar állampolgár hallgatója pályázhat.

Az ösztöndíjról bővebb információ, illetve a pályázati kiírás az alábbi címen található:  https://nop.ldu.hu/home/index/

Kiemelt Szakmai és Tudományos Ösztöndíj

A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 16. §-a alapján azok a hallgatók pályázhatnak Kiemelt Szakmai és Tudományos ösztöndíjra, akik szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos, diákköri, demonstrátori, publikációs tevékenységet vagy önkéntes szakmai munkát folytatnak.

Kiemelt Szakmai és Tudományos ösztöndíjban a kar hallgatóinak legfeljebb 3 %-a részesülhet. Az ösztöndíj a hallgató KHJB-hez benyújtott pályázata alapján egy tanulmányi félévre nyújtható és pályázat alapján megismételhető. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj és Kiemelt Szakmai és Tudományos ösztöndíj együttesen ugyanabban a tanévben nem nyerhető el.

További kritériumok:

 • 4,3 feletti tanulmányi átlag
 • Utóvizsga-mentes lezárt félév
 • Kiemelkedő tanrenden kívüli szakmai tevékenység
 • Kiemelkedő kari és/vagy egyéb közösségi tevékenység
 • Nyelvvizsga bizonyítvány előnyt jelent az elbírálás során.

Gólya Ösztöndíj

A Debreceni Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási szabályzat Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karra vonatkozó VII. fejezet 1. §-a alapján a legmagasabb pontszámmal felvett elsőéves hallgatóknak pályázat útján Gólya ösztöndíj adható a kar saját bevételének terhére.

Az ösztöndíj szakonként és az első két félévben adható. Az ösztöndíjban részesített hallgatók számát – a szakra felvett hallgatók létszámát figyelembe véve - a Kar vezetése határozza meg.

Az ösztöndíjra kizárólag elsőéves alapképzéses vagy mesterképzéses hallgatók pályázhatnak.

Az ösztöndíj mértéke: 25.000 Ft/fő/félév (Az ösztöndíj két tanulmányi félévre jár!)

Az ösztöndíjhoz egyszeri 5.000 Ft értékű tanszertámogatás jár.

A pályázat benyújtásának, valamint elbírálásának határidejét a pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázatokat a „Pályázati adatlap” kitöltését követően a Tanulmányi Osztálynak kell benyújtani. Az adatlaphoz mellékelni kell az elért pontszámról szóló Oktatási Hivatal felvételről szóló határozatát.

A beérkezett pályázatokat a Tanulmányi Osztály rangsorolja, majd a támogatás odaítéléséről a dékán dönt.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíj adható azon államilag támogatott teljes idejű alapképzésben résztvevő hallgatónak, aki - az összefüggő szakmai gyakorlatát (ideje min. 6 hét, legfeljebb fél év) a képzés székhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint - a szakmai gyakorlat végzésének helye és az állandó lakóhely közti távolság legalább 10 km.

A pályázatot a KHJB írja ki minden félév kezdetén.

Pályázni a megfelelő pályázati űrlapon, a szükséges igazolások csatolásával az összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félév lezárását követően kell (ha az összefüggő szakmai gyakorlat az őszi félévre esik július 10-ig, ha a tavaszi félévre esik február 10-ig).

Az ösztöndíj odaítéléséről - a kari HÖK egyetértésével - a kari Tanulmányi Bizottság dönt.

Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre adható, mértéke maximum 10.000 Ft/fő/hó.

Terepgyakorlati támogatás

Terepgyakorlati támogatás folyósítható minden államilag támogatott teljes idejű alapképzésben részt vevő hallgató részére a belföldi tanulmányi útjának, valamint szakmai gyakorlatának költségtérítésére.

Terepgyakorlati támogatás jár minden államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben részt vevő hallgató részére a minimum 6 hetes, összefüggő szakmai gyakorlatának költségtérítésére.

A támogatás mértéke:

- a hallgató lakóhelye szerinti gyakorlati helyen történő szakmai gyakorlat esetén: 3.000 Ft/fő/gyakorlati idő,

- a hallgató állandó lakóhelyétől legalább 10 km távolságra lévő gyakorlati helyen történő szakmai gyakorlat esetén: 6.000 Ft/fő/gyakorlati idő.

Továbbá pályázat útján terepgyakorlati támogatás folyósítható államilag támogatott teljes idejű alapképzésben részt vevő hallgató tanulmányi útjának költségtérítésére.

Pályázni minden félév során bármikor lehet a megfelelő pályázati űrlap és a szükséges igazolások csatolásával.

A beérkezett pályázatokat a KHJB rangsorolja és ennek figyelembevételével a Tanulmányi Bizottság dönt az ösztöndíj odaítéléséről.

Az ösztöndíj mértéke maximum 30.000 Ft/fő/hó

Dr. Kovács György ösztöndíj

Az ösztöndíj célja

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2024/2025. tanévben a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karával hallgatói jogviszonyban álló óvodapedagógus szakos hallgatója részére.

Az ösztöndíj összege

Havi 20.000,- Ft, mely 2024. szeptemberétől egy tanulmányi évre nyerhető el és szeptember 1. napjától január 31. napjáig; illetve február 1. napjától június 30. napjáig 10 hónapon át kerül folyósításra. Az ösztöndíjban részesülő hallgatóval Hajdúböszörmény Város Önkormányzata tanulmányi szerződést köt.

Az ösztöndíj pályázati feltételei

 • a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar hajdúböszörményi állandó lakhellyel rendelkező hallgatója
 • kiemelkedő tanulmányi eredmény (tanulmányi átlaga 4,25 feletti)
 • az egyetemen végzett közösségi munka, szakmai, tudományos tevékenység
 • a hallgató nyilatkozata arról, hogy a diploma megszerzését követően Hajdúböszörményben kíván elsődlegesen elhelyezkedni.
 • a hallgató jelenlegi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, s legalább 40 kreditet szerzett

A pályázat elbírálásánál elsőbbséget élvez

 • a pályázati feltételekben meghatározottak mellett a tanulmányi versenyen, sport-, művészeti vagy kulturális területen elért kiemelkedő teljesítmény, kutatómunkában való részvétel, tudományos publikáció

A pályázat benyújtásának határideje 2024. év június 30. napja. A mellékletek nélkül benyújtott pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A beérkezett pályázatokat a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar rangsorolja és javaslatot tesz a Képviselő-testület részére minden év augusztus 30. napjáig.

A javaslat figyelembevételével az ösztöndíjban részesülő személyről Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt minden év szeptember 30. napjáig.

A pályázatok benyújtásának helye:

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Tanulmányi Osztály, 4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9.

A pályázat benyújtásához szükséges iratok:

 • hallgatói jogviszony igazolás félévenként
 • hajdúböszörményi állandó lakhely igazolása (lakcímkártya másolata)
 • tanulmányi átlageredményről (lezárt félévben megszerzett kreditszámról) szóló igazolás a két utolsó lezárt félévre vonatkozóan
 • szándéknyilatkozat diplomaszerzést követő hajdúböszörményi munkavállalásról
 • az elbírálásnál előnyt élvező tevékenységekről, eredményekről egyetemi oktató által adott ajánlás, igazolás.

A pályázati adatlap letölthető Hajdúböszörmény Város internetes honlapjáról: www.hajduboszormeny.hu vagy a "Pályázati adatlap" gombra kattintva.

Kertész László Ösztöndíj

Az ösztöndíj célja

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2024/2025. tanévben a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karával hallgatói jogviszonyban álló hajdúböszörményi hallgatói részére.

Az ösztöndíj összege

Havi 20.000,- Ft, mely 2024. szeptemberétől egy tanulmányi évre nyerhetők el és szeptember 1. napjától január 31. napjáig; illetve február 1. napjától június 30. napjáig 10 hónapon át kerülnek folyósításra. Az ösztöndíjban részesülő hallgatóval Hajdúböszörmény Város Önkormányzata tanulmányi szerződést köt.

Az ösztöndíj pályázati feltételei

 • a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar hajdúböszörményi állandó lakhellyel rendelkező hallgatója
 • kiemelkedő tanulmányi eredmény (tanulmányi átlaga 4,25 feletti)
 • az egyetemen végzett közösségi munka, szakmai, tudományos tevékenység
 • a hallgató nyilatkozata arról, hogy a diploma megszerzését követően Hajdúböszörményben kíván elsődlegesen elhelyezkedni.
 • a hallgató jelenlegi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, s legalább 40 kreditet szerzett

A pályázat elbírálásánál elsőbbséget élvez

 • a pályázati feltételekben meghatározottak mellett a tanulmányi versenyen, sport-, művészeti vagy kulturális területen elért kiemelkedő teljesítmény, kutatómunkában való részvétel, tudományos publikáció

A pályázat benyújtásának határideje 2024. év június 30. napja. A mellékletek nélkül benyújtott pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A beérkezett pályázatokat a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar rangsorolja és javaslatot tesz a Képviselő-testület részére minden év augusztus 30. napjáig.

A javaslat figyelembevételével az ösztöndíjban részesülő személyről Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt minden év szeptember 30. napjáig.

A pályázatok benyújtásának helye:

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Tanulmányi Osztály, 4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9.

A pályázat benyújtásához szükséges iratok:

 • hallgatói jogviszony igazolás félévenként
 • hajdúböszörményi állandó lakhely igazolása (lakcímkártya másolata)
 • tanulmányi átlageredményről (lezárt félévben megszerzett kreditszámról) szóló igazolás a két utolsó lezárt félévre vonatkozóan
 • szándéknyilatkozat diplomaszerzést követő hajdúböszörményi munkavállalásról
 • az elbírálásnál előnyt élvező tevékenységekről, eredményekről egyetemi oktató által adott ajánlás, igazolás.

A pályázati adatlap letölthető Hajdúböszörmény Város internetes honlapjáról: www.hajduboszormeny.hu vagy a "Pályázati adatlap" gombra kattintva.

Dura - Kuti-díj diplomamunka pályázat

Kedves Hallgatók!
 
Az idén nyolcadik alkalommal lett meghirdetve Dura - Kuti-díj diplomamunka pályázat, amelyre az alábbi feltételekkel lehet pályázni:
 
Pályázók köre:
 • alapképzés
 • mesterképzés
 •  
 • osztatlan 5 éves képzés
 • szakirányú továbbképzés keretében diplomamunkát készítő hallgatók.
Olyan pályamunkákat várnak, melyek kapcsolódnak az alábbi témakörök valamelyikéhez:
munka világa, munkaerő-piac, foglalkoztatás, munkahelyi és munkaügyi konfliktusok, oktatás, továbbtanulás, munkavállalói érdekvédelem, szakszervezetek és azok feladatai, történelme, honi, európai, nemzetközi kapcsolatai, klímaváltozás hatása a munka világára.
 
Beadási határidő: 2025. március 1.
Bővebb információt itt talál:
 
Legutóbbi frissítés: 2024. 07. 02. 10:59