Nyomtatott kiadványok

Zenei nevelés az óvodában. Szöveggyűjtemény

 • Szerkesztette: Hovánszki Jánosné
 • Didakt Kiadó, Debrecen
 • Kiadás éve: 2008.
 • Oldalszám: 398

A szöveggyűjtemény összeállításával az volt a cél, hogy az óvodapedagógus-jelölteknek, óvodapedagógusoknak, csecsemő-és kisgyermeknevelő jelölteknek, bölcsődei gondozóknak a zenei nevelésről alkotott véleményét, metodikai szemléletmódját alakítsuk, színesebbé, nyitottabbá tegyük. Az összegyűjtött, korszerű elgondolásokat tartalmazó, tematikailag csoportosított tanulmányokban vonzó a sokféle egyéniség kisugárzása, szemlélete és szakmaszeretete. A tanulmányokat változtatás, átszerkesztés nélkül emeltük át a szöveggyűjteménybe, megtartva azt a lehetősége, hogy a szerzők által fontosnak tartott hangsúlyok, kiemelések érzékelhetők legyenek. Többségében a közelmúltban megjelenő írások friss szellemi közeget, az írások egybegyűjtése könnyebb hozzáférhetőséget jelent az érdeklődőnek. Az elismert szakemberek szakmai tapasztalatukkal szellemi kommunikációt és inspirációt nyújtanak az óvodapedagógus, csecsemő szakos képzésben és továbbképzésben részt vevő kollégáknak. Reméljük, hogy e szöveggyűjteménnyel is sikerült egy kis lépést tenni a zenei nevelés pozícióvesztésének megakadályozásáért.

 

Kovácsné Bakosi Éva: A játszóképesség, mint a kisgyermekekkel foglalkozók kulcskompetenciája

 • Kiadó: Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar
 • Kiadás éve: 2008.
 • Oldalszám: 99

A felsőoktatás fogalomtárába is beilleszkedő kompetencia, illetve kompetencia alapú gondolkodás megkívánta, hogy az egyes szakok, a szakokra felkészítő stúdiumok gondozói kidolgozzák, megjelenítsék a tantervben, tantárgyi programokban azt a változást, amelyet e személet követése indokolttá tett. Az óvodapedagógus és csecsemő és kisgyermeknevelő képzésben a játszóképességet tartjuk olyan kulcskompetenciának, amelynek „minden kisgyermekkel foglalkozónak birtokában kell lennie” azért is, mert a kora gyermekkor játékdominanciája okán ez kifejezetten szakmaspecifikus képesség.
Az erről szóló könyv röviden foglalkozik a kompetencia általános kérdéseivel, indokolja a játszóképesség kiemelt jelentőségét, majd felvázolja a játszóképesség kompetencia térképét. Ezt követően elemzi az egyes kompetencia elemeket, s példákat, játékokat ismertet a tanórai játszóképesség alakításához, s ismerteti az adott tanóra tantárgyi programját is. A képzésben az oktató és a hallgató számára is jól hasznosítható írás a továbbiakban segítséget nyújt az önelemzéshez, önértékeléshez, az önreflexióhoz.

 

VÁLOGATÁS - Csecsemő-, kisgyermeknevelés, gondozás tanulmányi köréből

 
 • Szerkesztő-lektor: Kovácsné Bakosi Éva
 • Kiadó: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
 • Kiadás éve: 2009.
 • Oldalszám: 133

A csecsemő és kisgyermek korosztállyal való foglalkozás képzései (felsőfokú szakképzés, továbbá BA szintű képzés) csak rövid múltra tekintenek vissza. Viszont a képzés során mind az oktatói tevékenységhez, mind a hallgató sikeres felkészüléséhez támogató szakanyagokra, segédanyagokra van szükség. Ebben jelenleg még nem bővelkedik a felsőoktatási képzési szint. A „Válogatás” ezt a hiányt kívánja mérsékelni.
A tanulmányok széles körében jelennek meg írások e kötetben. Olvashatunk a felsőoktatási tanulmányokra való felkészülésről, az informatika tanulásáról, a gondozásról, az egészségnevelés kérdéseiről. A mozgás, a játék, a játszóház témakörében is van tájékozódási lehetőség. A pedagógia és a pszichológia alapkérdéseiről, a differenciálásról szóló információk is segítik a tanulmányokat. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások tárgyköre is megtalálható a kötetben.
A „Válogatás” jól hasznosítható mind az oktatók mind a hallgatók körében, akik Csecsemő és kisgyermeknevelő képzéssel foglalkoznak, ill. vesznek részt benne.

 

Tamásiné Dsupin Borbála: A népi játékok és a mozgás funkciója az óvodás korosztály személyiségfejlődésében

 • Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press
 • Kiadás éve: 2010.
 • Oldalszám: 136

A tanulmánykötet egy hosszú pedagógiai munka eredményeképp létrejött doktori disszertáció egy része. A szerző a legfontosabb szakirodalmakra támaszkodik, s ezeket ötvözte saját gondolataival és tapasztalataival. E tanulmány központi témája, hogy a népi játékok és a hozzájuk kapcsolódó mozgások adaptálása az egyik legkomplexebb fejlesztő erőt jelenti a 3-7 éves korosztály személyiségfejlesztésében. Kiemelten kezeli az óvodai zenei nevelésben a hallási érzékelés, a ritmikai-és mozgásfejlesztés lehetséges tevékenységeit. Fontos szerepet kap a kötetben több óvodás korú gyermekcsoportot vezető óvó- és táncpedagógus munkája is valamint a népi játékok gyűjteménye, amelyek a ritmikus mozgásokat adaptálják. Az itt közölt játékok nem jelentik a kizárólagosan terjesztendő variánsokat, ott ahol helyben más formát ismernek, elsődlegesen annak megőrzése a cél. E jegyzetet haszonnal forgathatják az óvodapedagógus hallgatók diplomájuk megszerzése után is, későbbi munkájuk mindennapos gyakorlatában. A harmincéves tanári pályán útközben zsebre tett ismeret-kavicsok kerültek egy sorba, remélve, hogy lesznek akik később helyet találnak számukra egy nagyobb mozaikba illesztve.

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK III. - Tanulmánykötet a kar oktatóinak írásaiból

 • Szerkesztette: Kovácsné Bakosi Éva
 • Kiadó: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
 • Kiadás éve: 2010.
 • Oldalszám: 162

A kötetet a kar oktatóinak kutatótevékenységére épülő írásaiból szerkesztettük. Az igen sokszínű témát három latin közmondás köré gyűjtöttük.
HISTORIA EST MATISTRA VITAE
Az első tematikai egységben a történetiség szempontja érvényesül, melyen belül a Magyar Külügyi Társaság tevékenységével foglalkozik a szerző a „Magyar Külpolitika” c. folyóirat elemzésén keresztül. A másik két írás módszertani szempontból keltheti fel az érdeklődést. Olyan módszereket mutatnak be (oral history, tartalomelemzés), amelyek a történelemmel professzionális módon foglalkozó kutatók számára lehet hasznos.
MEMENTO HOMINEM ESSE!
Ebben a szerkezeti részbe a szociális vonatkozású írásokat helyezte el a szerkesztő. Közelebbről: szociálpedagógusok szupervíziója, gyermekvédelem, nők helyzete a felsőoktatásban.
DIES DIEM DOCET
A pedagógiai témák kaptak itt helyet. Betekinthetünk a pedagógia jövőjébe, a robotintelligencia világába. A tanulásfejlesztés háromlépcsős modelljéhez módszertani instrukciókat is kap az olvasó. A hazai óvodai nevelés sajátosságait elemzi az egyik írás, s egy másik tanulmány a projektpedagógiai ismereteinket bővítheti.

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VI. - Menedzsment tanulmányok

 • Szerkesztette: Dr. habil Móré Mariann
 • Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó
 • Kiadás éve: 2014.
 • Oldalszám: 143
 • Tartalomjegyzék:
  • Láczay Magdolna: A menedzsmenttudomány társadalmi aspektusai
  • Bocsi Veronika — Kozák Anita: Munkaértékek a felsőoktatásban: egy gender szempontú vizsgálat tanulságai
  • Kozák Anita — Móré Mariann: Mennyi az annyi? A munkahelyi beillesztés számszerűsíthető költségeinek bemutatása esettanulmány alapján
  • Móré Mariann — Szabó Gyula: A munkahelyi tanulás jellemzői az Észak alföldi Régióban
  • Szabó Gyula - Bocsi Veronika: A házasság és életminőség közötti kapcsolat kelet-közép európai

 

Pálfi Sándor: A magyar óvodai projektpedagógia gyakorlati jegyei

 • Szerkesztette: Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva
 • Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó
 • Kiadás éve: 2014.
 • Oldalszám: 147

Aki e kötetet a kézbe veszi és rászánj a az időt, hogy elmélyedj en benne, annak a mai óvodapedagógia friss területének, a projektpedagógiának az empíriára támaszkodó leíró, értelmező, újrafogalmazó eredményeivel találkozhat. Öröm számunkra, hogy ennek az egyre népszerűbb pedagógiai gondolkodásnak a gyakorlati „konyhájába" csábíthatjuk el. Az utóbbi évek egyedülálló óvodai innovációjáról beszélünk, melyet az óvodapedagógusok és intézményeik önszántukból vittek végbe és nem külső elvárásnak megfelelve, vagy pályázati követelmények szem előtt tartásával, a pénzügyi remények teljesülése miatt. A kisgyermekek nevelhetőségének új megoldásait beépítő utak közé emelkedett fel az óvodai élethez adaptált projektpedagógia. A felmutatott, elemzett eredmények egyrészt tükörként szolgálnak azoknak a szakembereknek, akik ezt rendszeresen a gyakorlatukban alkalmazzák, másrészt az ezen a területen később megjelenő változások, fejlődés értelmezéséhez kapnak viszonyítási pontokat, referencia elemeket.
Reméljük indíttatást ad a felismeréshez, az értelmezéshez, a klasszifikáláshoz, vagy a közös gondolkodáshoz is.

 

Hovánszki Jánosné: Az ének-zenei műveltség alapjai

 • Szerkesztette: Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva
 • Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó
 • Kiadás éve: 2014.
 • Oldalszám: 89

A zene területe sok oldalról megközelíthető, felmérhetetlen mélységű és gazdagságú. Ez a jegyzet csak az első lépcsőt, az alapvető zenei ismereteket igyekszik összefoglalni. Elsősorban a kisgyermekkori zenei nevelést tanuló főiskolai hallgatóknak kíván segítséget nyújtani az ének-zenei tudás megszerzéséhez, ezért felépítésében, példaanyagában célirányosan hozzájuk szól, hiszen így megkönnyíthető, korrigálható, precízebbé tehető a zenei összefüggések feltárása és megtakarítható az anyaggyűjtés fáradságos, időigényes munkája. Természetesen haszonnal forgathatják még azok a szakemberek is, akik az alapfokú zeneoktatás területén tevékenykednek és mindazok az érdeklődők, akik szükségét érzik annak, hogy a rendszerezett zenei ismeretek hozzájáruljanak a zenei műveltségük és személyi kompetenciájuk bővítéséhez, erősítéséhez.

A magyar zenei nevelés alaptevékenysége az éneklés, ezért a jegyzet első fejezete az éneklés fiziológiai funkcióinak ismertetésével, a helyes légzés, értelmes szövegkezelés, tiszta intonálás feltételrendszerével és a kifejező éneklés személyiségre kifejtett érzelmi hatásaival foglalkozik.

A második fejezet igyekszik megvilágítani Kodály Zoltán tág látókörű koncepciójának elvi normarendszerét, ami ma is biztos igazodási alapot jelenthet a zenei nevelésben.

Ezt követően a kisgyermekek játék- és mozgásigényét szem előtt tartó magyar népi gyermekjátékdalok és mondókák, valamint a zenehallgatás során a gyermeki élmény- és érzelemvilágot gazdagító népdalok rendszerező bemutatására kerül sor.

A továbbiakban szó lesz a hang törvényszerűségeiről, a zene sajátos összetevőiről, időbeli megnyilvánulásairól és grafikus ábrázolásmódjáról. A jegyzetben olvasható zeneelméleti tudás, amely tanítható elemekből, elmagyarázható összefüggésekből áll, természetesen csak akkor éri el igazi célját, ha kiművelt zenei hallással, hangzó zenei élménnyel és differenciált módszertani kultúrával párosul. Ezen a sokrétű — elmélet és gyakorlat egységét hangsúlyozó — tanulási folyamaton keresztül vezet az út a fő célhoz, hogy a kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek értő szakmai biztonsággal vezessék be a gyermekeket a zenei anyanyelv rejtelmeibe és ismertessék meg velük a boldog éneklés szépségét, derűjét.

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 22. 13:59