Szociálpedagógia mesterképzés

A képzésre bekerülés feltételei

  • szociálpedagógia BA,
  • szociális munka BA,
  • szociálpedagógia főiskolai szak,
  • általános szociális munkás szak képzettséggel való rendelkezés.

Továbbá valamennyi főiskolai, egyetemi, BA vagy MA szintű képzettség, amelynek megszerzése során a hallgatók összességében legalább 25 kreditszámban tanultak a pedagógia, a pszichológiai, a szociológia és egyéb társadalomtudományi területekhez tartozó tantárgyakat. Azon képezettségek esetében, melyeket a hallgatók a kreditrendszer kialakítása előtt szereztek, a tanulmányok kreditértékéről a Kreditátviteli Bizottság dönt.

Kreditelismertetési kérelem

Nem szociális alapképzettségűek kreditpótlása

Az MA szak elvégzéséhez nem szociális alapdiplomával rendelkezők esetében a meglévő legalább 25 krediten túl, legfeljebb további 25 kreditet kell teljesíteni előképzettségi követelményként a következő megoszlásban:

  • pszichológiai témakörökből legalább 14 kredit;
  • pedagógiai témakörökből legalább 14 kredit;
  • szociológia témakörökből legalább 12 kredit;
  • egyéb társadalomtudományi tárgyak ismeretkörökből legalább 10 kredit. A nem

szociális alapdiplomával rendelkezők esetében a 10 kreditet kötelezően szociálpedagógia, szociális munka, társadalom- és szociálpolitika, továbbá szociális szakmai gyakorlat tanegységekből kell a képzés első két félévében teljesíteni. A krediteket a mesterképzéssel egyidejűleg, azzal párhuzamosan kell megszerezni, a kreditpótlás a képzési időt nem növeli...

A képzés célja

A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik a társadalom működéséről és zavarairól, a személyközi kapcsolatokról, devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap és szakellátási környezetben történő nevelésről, fejlesztésről és szociális szakmai segítségnyújtásról szóló elméleti ismeretek felhasználásával nyújtanak segítséget. Elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint családjuk, csoportjaik és közösségeik társadalmi beilleszkedését, a hátrányos helyzetűek, szociális ellátásra szorulók életesélyeit és életminőségét javítják. Tevékenységük az egyéni és közösségi felelősségre, a társadalmi igazságosságra, a demokratikus gondolkodásmódra, az emberi, gyermeki jogokra alapozva a társas, szociális kapcsolatok helyreállítását célozza. További cél, olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzés tartalma

A szakon oktatott fontosabb szakterületek: szociálpedagógia, szociális munka, társadalom- és szociálpolitika, szociológia és társadalomismeret, társadalomtudományi kutatás, pedagógia, pszichológiai, szervezet és vezetéselmélet, etika.

Elhelyezkedési lehetőségek

A mesterszakon végzett hallgatók elhelyezkedhetnek valamennyi típusú gyermekvédelmi (pl. gyermekotthonok, lakásotthonok), gyermekjóléti (pl. családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, biztos kezdet gyermekházak) és szociális szolgáltatásban (pl. támogató szolgálatok, idősek nappali ellátása és bentlakásos otthona, fogyatékossággal élőket segítő intézmények, pszichiátriai és szenvedélybetegeket segítő intézmények, a hajléktalan ellátás intézményei), jóléti célú civil és egyházi szervezeteknél, közigazgatásban gyámügyi és szociális területen, köznevelési intézményekben (pl. iskolai gyermekvédelmi felelős/iskolai szociálpedagógus munkakörben), kollégiumokban, rendőrség ifjúságvédelmi osztályán, társadalomtudományi kutatóintézetekben.

Továbbtanulási lehetőség

A MA szintű szociálpedagógus képzettség (oklevél) lehetőséget biztosít társadalomtudományi és neveléstudományi doktori (PhD) képzésekben való továbbtanulásra.

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 06. 10:38