Gyermekkultúra mesterképzési szak

 

  • Képzési idő: 4 félév
  • Szakképzettség megnevezése: okleveles gyermekkultúra szakos szakember
  • Tagozat: nappali és levelező
  • specializáció: gyermekkultúra az iskoláskor előtt

 

A képzésre bekerülés feltételei:

  1. A képzésre bekerüléshez érvényes végzettség:

a pedagógusképzés képzési terület alapképzési szakjai

 

  1. Továbbá:

Kreditelismerési kérelem beadásával vehetők figyelembe azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma az alapképzésben szerzett 50 kredit a neveléstudomány, a társadalomtudomány, a kultúraelmélet területeiről. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A hiányzó kreditek pótlása a karon az óvodapedagógus alapképzési szak nappali és levelező tagozaton egyaránt folyó képzéseinek keretében lehetséges, az érvényes Tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően.

 

  1. Felvételi:

A felvételi elbeszélgetés vizsgabizottság előtt zajlik.

A témakört a vizsgabizottság jelöli ki.

A felvételi pontokat a felvételi elbeszélgetés (max. 40 pont), az oklevél minősítése alapján számított (max. 50 pont) és a többletpontok összege (max. 10 pont) adja. 

 

A képzés célja

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a nevelési intézmények tevékenységét kiegészítő kulturális intézmények nyújtotta gyermekkultúra terjesztési és személyes fejlesztési lehetőségeket. Megismerik a kulturális intézmények nyújtotta kereteket és tevékenységi formákat, megismerik az együttműködési lehetőségeket.

A képzés tartalma

A gyermekkultúra szakos pedagógus átfogóan alkalmazza és kutatja a kultúra és a nevelés összefüggő rendszerét a nevelési, a tanulási folyamatok tekintetében, kiemelt figyelmet fordítva a kulturális, nemzeti identitásra és a különböző szociokulturális környezetben élő gyerekek kulturális kötődéseire. Az intézményes nevelés első szakaszaiban és a közművelődés színterein a nevelési környezet valamennyi szereplőjével együttműködve (közoktatás-család-felsőoktatás) támogatja a gyermekek fejlődését a kultúra értékeinek tevékeny elsajátítása során. Felkészült tanulmányai doktori képzés keretében történő folytatására. A képzés során az elméleti ismeretek is mindig gyakorlatba ágyazottan, problémaorientáltan kerülnek feldolgozásra, nagy hangsúly helyeződik a hallgatók saját élményeire, megtapasztalásaira a gyermekkultúra közvetítésének területein, valamint a gyakorlati tapasztalatok reflektált feldolgozására.

A szakon oktatott fontosabb szakterületek: Neveléstudományi, Társadalomtudomány, Kultúraelmélet, Gyermekkultúra reprezentációs sajátosságai, A gyermekkultúra közvetítésének formális sajátosságai, A gyermekkultúra közvetítésének területei ismeretkör, Az iskoláskor előtti életszakasz kulturális sajátosságai ismeretkör, A gyermekkultúra kutatása ismeretkör, Az iskoláskor előtti gyermekkultúra közvetítés gyakorlata ismeretkör.

A hallgatók képzésük jelentős részét a gyermekkultúra közvetítésének feladatát felvállaló intézményekben végzik, ezért megállapodást kötöttünk többek között múzeumokkal (Hajdúsági Múzeum, MODEM), állatkerttel (Nagyerdei Kultúrpark), Bábszínházzal (Vojtina bábszínház Debrecen), természettudományos ismeretterjesztő műhellyel (Agora), könyvtárakkal.

Elhelyezkedési lehetőségek

A gyermekkultúra mesterszakon végzett pedagógusok tevékenységének jellemző színterei a koragyermekkori nevelés intézményei: bölcsődék, óvodák, általános iskolák. Ezen felül lehetséges elhelyezkedést kínálnak a gyermekkultúra művelésének intézményei: múzeumok, bábszínházak, közösségi művelődési terek, állatkertek (ezek pedagógiai programjai) és az ezek fejlesztésére irányuló kutatóműhelyek.

A gyermekkultúra mesterszakon végzett pedagógusok  feladatkörébe tartozhat a helyi társadalmi sajátosságoknak, hagyományoknak, a gyermekintézmények pedagógiai programjának megfelelő kulturális programok szervezése, koordinálása.

Továbbtanulási lehetőség

 A továbbtanulásra a doktori (PhD) képzésekre jelentkezve van lehetőség.

 

 

Tel.: 06 52 512 900/25008
e-mail: nagyhaju.sandorne@ped.unideb.hu
web: www.gygyk.unideb.hu


 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 26. 12:03