Szociálpedagógia szak

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan működnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
 

Szociálpedagógia szak

A XX. század közepétől kezdődően - először az Egyesült Államokban, majd Európa szerte -egyre nagyobb figyelmet szenteltek a gyermekvédelemnek. Magyarországon a rendszerváltást követően átalakult és kibővült a szociálpolitika intézményrendszere. A gyermekjóléti-gyermekvédelmi, szociális és köznevelési intézmények a korábbiaknál lényegesen magasabb felkészültségű szakembereket kívánnak. Ennek az igénynek a kielégítése érdekében a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán a szakmájukat hittel-meggyőződéssel vállaló, a munkaerő-piaci igényekhez igazodó szociálpedagógus hallgatók képzését végezzük.

 

Érdemes nálunk szociálpedagógiát tanulni, mert

 • a képzés során arra törekszünk, hogy az elméleti ismeretek elsajátítása mellett megfelelő gyakorlati tapasztalatot is szerezzen a hallgató,
 • a karunk és a szaktanáraink által szervezett intézménylátogatások, terepgyakorlatok és szakmai kirándulások nemcsak a szakmai ismeretek elmélyülését, hanem a csoport együttműködési készségének kialakulását is segítik,
 • különösen nagy hangsúlyt fektetünk a szociálpedagógus hivatás során nélkülözhetetlen helyzetfelismerő, problémameglátó és problémamegoldó képességek fejlesztésére,
 • a szakon tanulók elsajátítják a tudományos kutatás módszertani alapjait,
 • terepgyakorlati támogatással segítjük a hallgatókat,
 • köszönhetően a kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak, az ERASMUS program keretén belül a külföldi tanulmányokat is segítjük.

A szociálpedagógia szakra elsősorban várjuk azokat, akik

 • szeretnek gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozni,
 • elkötelezettek a gyermekek, a fiatalok, a rászorulók fejlesztésében, segítésében,
 • kreatívak a szabadidős tevékenységek szervezésében,
 • motiváltak a társadalom szociális, gyermekvédelmi és oktatási rendszerének megismerésében és
 • hatékonyak az emberi kapcsolatok kezelésében.

Mit fog tanulni? Hogyan épül fel a képzés?

Társadalomtudományok és bölcsészettudományok (szociológia, jogtudomány, neveléstudomány, pszichológia, multidiszciplináris társadalomtudományok) 135-180 kredit, amelyből

 • szociálpedagógia, szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei 50-55 kredit;
 • társadalomismeret 20-30 kredit;
 • társadalom és szociálpolitika 9-18 kredit;
 • pszichológia 20-30 kredit;
 • pedagógia 20-30 kredit;
 • jog és jogi igazgatás 9-18 kredit;
 • egészségügyi és egészségtudományi ismeretek 6-10 kredit.

Szakmai gyakorlat

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a szociálpedagógia szakon végzettek releváns szakmai gyakorlatot szerezzenek. Ennek érdekében a kar együttműködési szerződéseket kötött különböző intézményekkel, így biztosítani tudja a hallgatók számára a szakmai gyakorlati helyet. A képzés során félévről-félévre nő a gyakorlati órák száma, segítve ezzel az elméleti és gyakorlati ismerek szintetizálását, a hallgatók egyre önállóbb gyakorlati feladatmegoldását.  Az utolsó félévben összefüggő gyakorlati képzésben (30 kredit) vesznek részt a hallgatóink, különböző terepeken többek között szociális, gyermekjóléti-gyermekvédelmi, köznevelési intézményekben.

Továbbtanulási lehetőségek a debreceni egyetemen, az alapszakon megszerzett diploma után

 • A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar szociálpedagógia mesterképzésén és a
 • Bölcsészettudományi Karon a szociálpolitika és szociológia, neveléstudomány mesterképzési szakokon.

Szakmai karrierépítési lehetőségek az alapdiploma megszerzését követően

 • a gyermek- és ifjúságvédelem területén közintézményekben (óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok)
 • gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményekben (család-és gyermekjóléti szolgálat/központ, átmeneti gondozás intézményei, gyermekotthonok, lakásotthonok, területi gyermekvédelmi szakszolgálat stb.)
 • szociális intézményekben (szociális alapszolgáltatásokban pl. házi segítségnyújtás, nappali ellátást nyújtó intézmények, szakosított ellátást nyújtó intézmények pl. ápolást gondozást nyújtó, rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények,stb.)
 • fogyatékossággal élőket ellátó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és nevelési-oktatási intézményekben,
 • bűnmegelőzési-végrehajtási intézetekben,
 • civil szervezetekben( egyesületeknél, alapítványoknál),
 • szociális és gyámhivataloknál
 
Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 06. 13:03