Óvodapedagógus Szak

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására.

A nemzetiségi óvodapedagógus szakirányt választó hallgatók képzésének célja a fentieken túl, hogy végzett óvodapedagógusként képesek legyenek a 3-7 éves gyermek magyar nyelven történő nevelése mellett nemzetiségi nyelven történő nevelésére is, a korosztályhoz illeszkedően nemzetiségi identitás kialakítására, alakítására, nemzetiségi kultúra közvetítésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
 

óvodapedagógus szak

Ehhez a hivatáshoz sajátos beállítódás, sokféle képesség és tulajdonság szükséges. Ennek magyarázatát többek között az óvodás életkor sajátos jellemzőiben, a fejlődés elősegítésének életkor specifikus módjaiban találjuk meg. Csak néhány követelmény: gyermek- és emberismeret, gyermekközpontú szemlélet, játékra, játszásra való beállítódás, fejlett kommunikációs képesség, kooperációs képesség, szervezőképesség, előítélet-mentesség, önérvényesítés, önmenedzselés, minőségtudat. A képzés során a hallgatók pedagógiai és pszichológiai stúdiumok segítségével ismerkednek meg az óvodáskorú gyerekek differenciált személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével. Az óvodai gyakorlat (félévenkénti két hét során) pedig közvetlenül is megtapasztalhatják ezek mellett a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési gyakorlatát. A képzési programba beépülnek még bizonyos szaktudományos és művészeti tárgykörök is, ahol az egész óvodai nevelést átható gyermeki tevékenységekre: a szabad játék, gyermeki  munka, a mozgás, mesélés és verselés, éneklés-zenélés, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; készülnek fel az óvodapedagógus jelöltek.
Az egész képzési folyamatot átható és végig kísérő óvodai gyakorlat különböző szervezeti formában van jelen: tanórát (elméleti ismeretek megszerzését) támogató, egyéni és csoportos óvodai gyakorlatok, konzultációk, valamint a nyolc hetes összefüggő egyéni komplex szakmai gyakorlat, melyet a területi óvodában végezhetnek el. A diploma különböző fenntartású (önkormányzati, egyházi, alapítványi, magán) óvodába való elhelyezkedésre jogosít.

 

Továbbtanulási lehetőségek a debreceni egyetemen, az alapszakon megszerzett diploma után

 • A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar gyermekkúltúra mesterképzésén

A végzett óvodapedagógusok részére gazdag és színvonalas innovációra serkentő szakirányú továbbképzést szervezünk
Szakirányú továbbképzések

A jelentkező hallgatóknak alkalmassági vizsgán kell résztvenniünk.
Az alkalmassági vizsga részletei

Miért szép az óvodapedagógus hivatás?

„… nagy öröm, felemelő érzés, amikor 20-25 gyermek engem vár, rám figyel és szeret, érzem, hogy szükségük van rám. Különös öröm, de nagy felelősség is, hogy mi nevelhetjük a jövő nemzedékét.” - Ahogy egy óvodapedagógus jelölt nyilatkozik e hivatásról

„Ha empatikusnak, gyerekbarátnak, megértőnek, kreatívnak és gondoskodónak tartod magad, akkor a GYGYK óvodapedagógus szakán a helyed!” Encsi Dorottya II. éves hallgató

„Maradj, fogd a kezem, ülj az ágyam szélére, mesélj! Ha lerúgom a paplant, takarj be, simogasd meg az arcom, és ha elalszom, akkor se hagyj el.”       

(Ágai Ágnes soraival) – Ahogy egy  kisgyermek fejezi ki ragaszkodását, szeretetét!
Az óvodapedagógust ölelő karja, megnyugtató simogatása és vigasztalása, türelmes, a gyermek kíváncsiságát kielégítő válaszai, vidám, játékos kedve, varázslatos meséi, derűs éneke, okos szabályai, szerető gondoskodása emeli arra a magaslatra, ahol ő lehet az anya, az apa távollétében a támogatásra, szeretetre, biztonságra vágyó gyermek pótmamája, pótpapája.

Az óvodapedagógus széleskörű szakmai felkészültségéből, s a nevelési színtér – óvoda – közösségi jellegéből adódóan sok tekintetben kiegészíti a családi nevelést, s a családdal együttműködve elősegíti a gondjaira bízott gyermekek sokirányú fejlődését. A képzés során hallgatóink elméletben és gyakorlatban is felkészülnek e fejlődési folyamat tervszerű támogatására, irányítására.

Az intézményhez, a karhoz, a diplomához a munkaerő piac által is elismert értékek sorolhatók

 • Hagyományokra épülő, magas színvonalú képzés
 • Felkészült oktatók és gyakorlatvezetők
 • Hallgatóbarát oktatásszervezés
 • Magas gyakorlati idő
 • Folyamatos képzésfejlesztés
 • Dinamikusan fejlődő infrastruktúra

Korszerű tanulóterek

Egy kivételes szervezeti egységben: egymás közvetlen közelében az oktatás, a gyakorlóhely, a látogatók igényeit kielégítő könyvtár, könyvellátó, a korszerű kollégium, étkezési lehetőségek

Ösztönző környezet

Bensőséges, segítőkész tanár-hallgató kapcsolat
Színes szabadidő program, élénk hallgatói élet
Igényes, üdítő, tiszta környezet.

A szakhoz kapcsolódó fontosabb konferenciák, tudományos ülések

 • Early Childhood Pedagogy and Practice Beyond the Iron Curtain: Past, present and future, ( A kora gyermekkori nevelés és gyakorlat a Vasfüggönyön túl: Múlt, jelen és jövő) 2021.
 • Óvodapedagógus és tanító találkozó a határontúli pedagógusok számára a Rákóczi Szövetséggel közös konferencia 2019
 • EECERA (Kora gyermekkori kutatók és nevelők európai szövetségének konferenciája szervezése 2018 Budapest Műszaki Egyetem helyszínen
 • “Global and Local Perspectives of Pedagogy” Conference közös konferencia az eszéki Strossmayer Egyetemmel, 2016
 • Országos Óvodai Szakmai Összejövetel konferenciák állandó résztvevői
 • Óvodapedagógus - Hallgató Mentorkonferencia
 • Családpedagógiai konferenciák az ország számos pontján
 • Nemzetközi Játékpedagógiai Fórum (1985-2000)
 • 10 Nemzetközi Játékpedagógiai Fórum és Óvodapedagógiai Konferencia
 • Mese és mítosz Konferenciák
 • Lépésről lépésre óvodai program szakmai és mentor konferenciái
 • Óvodapedagógusok Nyári Akadémiája - közreműködőként
 • Óvóképzők tudományos ülése 

Kiemelt jelentőségű projektjeink

 • Gyermekjog a koragyermekkorban
 • A hátrányos helyzetű gyermekek, roma gyermekek óvodai nevelésének sajátos vonása
 • Óvodapedagógus hallgatók speciális képességeinek fejlesztése
 • Kelet-Közép Európai Koragyermekkori Kutató Központ Műhelykonferenciái
 • Erasmus nemzetközi projekt: A játék és játékszer a pedagógusképzésben
 • Óvodapedagógus szakképzési programjának és tantárgyi moduljainak, tantárgyi programjainak kidolgozása
 • A kompetencia alapú tanítási-tanulási programok terjesztése a Hajdú-Bihar megyei pedagógusképzésben
 • Óvodapedagógusok értékelése, önértékelése (Gyakorló Óvoda)
 • Nagyváradi Egyetem és Kar közös óvodapedagógia konferenciája
 • Kompetencia alapú óvodai nevelés – óvodai projekt
 • Lippai Balázs Roma szakkollégium támogatása – TÁMOP

 

 
Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 08. 08:29