Óvodapedagógus

Óvodapedagógus

Miért érdemes a DE-GYGYK-n óvodapedagógus hallgatónak lenni?

 • Az intézményhez, a karhoz, a diplomához a munkaerő piac által is elismert értékek sorolhatók:
  • Hagyományokra épülő, magas színvonalú képzés
   • Felkészült oktatók és gyakorlatvezetők
   • Hallgatóbarát oktatásszervezés
   • Magas gyakorlati idő
   • Folyamatos képzésfejlesztés
 • Dinamikusan fejlődő infrastruktúra
  • Korszerű tanulóterek
  • Egy kivételes szervezeti egységben: egymás közvetlen közelében az oktatás, a gyakorlóhely, a látogatók igényeit kielégítő könyvtár, könyvellátó, a korszerű kollégium, étkezési lehetőségek
 • Ösztönző környezet
  • Bensőséges, segítőkész tanár-hallgató kapcsolat
  • Színes szabadidő program, élénk hallgatói élet
  • Igényes, üdítő, tiszta környezet.

Miért szép az óvodapedagógus hivatás?

https://gygyk.unideb.hu/sites/default/files/upload_images/1_Kep_ovo_1.jpg„… nagy öröm, felemelő érzés, amikor 20-25 gyermek engem vár, rám figyel és szeret, érzem, hogy szükségük van rám. Különös öröm, de nagy felelősség is, hogy mi nevelhetjük a jövő nemzedékét.” - Ahogy egy óvodapedagógus jelölt nyilatkozik e hivatásról

„Ha empatikusnak, gyerekbarátnak, megértőnek, kreatívnak és gondoskodónak tartod magad, akkor a GYGYK óvodapedagógus szakán a helyed!” Encsi Dorottya II. éves hallgató

Maradj, fogd a kezem, ülj az ágyam szélére, mesélj! Ha lerúgom a paplant, takarj be, simogasd meg az arcom, és ha elalszom, akkor se hagyj el.”       

(Ágai Ágnes soraival) – Ahogy egy  kisgyermek fejezi ki ragaszkodását, szeretetét!
Az óvodapedagógust ölelő karja, megnyugtató simogatása és vigasztalása, türelmes, a gyermek kíváncsiságát kielégítő válaszai, vidám, játékos kedve, varázslatos meséi, derűs éneke, okos szabályai, szerető gondoskodása emeli arra a magaslatra, ahol ő lehet az anya, az apa távollétében a támogatásra, szeretetre, biztonságra vágyó gyermek pótmamája, pótpapája.


Az óvodapedagógus széleskörű szakmai felkészültségéből, s a nevelési színtér – óvoda – közösségi jellegéből adódóan sok tekintetben kiegészíti a családi nevelést, s a családdal együttműködve elősegíti a gondjaira bízott gyermekek sokirányú fejlődését.

A képzés során hallgatóink elméletben és gyakorlatban is felkészülnek e fejlődési folyamat tervszerű támogatására, irányítására.

Kiknek ajánljuk? Annak, aki...

 • úgy érzi, tudná szeretni, tisztelni, komolyan venni a kisgyermekeket,
 • szívesen játszana, mesélne, bábozna, énekelne, mozogna velük,
 • aki kreatív megnyilvánulásainak teret szeretne adni,
 • szeretné megismerni, hogy hogyan lehet és kell segíteni a gyermekek fejlődését,
 • szereti a vidámságot, változatosságot.

 

 

 https://gygyk.unideb.hu/sites/default/files/upload_images/2Kep_ovo_2.jpg          https://gygyk.unideb.hu/sites/default/files/upload_images/3_Kep_ovo_3.jpg

A képzési cél

A képzési és kimeneti követelmények alapján (KKK) kidolgozott mintatantervünk olyan óvodapedagógusok képzését célozza meg, akik a korszerű, gyermekközpontú, a változásokat is követő legújabb ismereteket elsajátítva, pedagógiai képességeiket és érzelem-gazdag, gyermekre fókuszáló attitűdjüket újszerű módszerekkel alakítva alkalmasak és képesek:

 • sokszínű, változatos óvodai élet szervezésére,
 • egyetemes és nemzeti értékeket átadva a gyermekek differenciált fejlesztésére, nevelésére a családdal és a társadalmi környezettel együttműködve,
 • a diploma megszerzését követően pedig önművelésre, önfejlődésre.

Ehhez a hivatáshoz sajátos beállítódás, sokféle képesség és tulajdonság szükséges. Ennek magyarázatát többek között az óvodás életkor sajátos jellemzőiben, a fejlődés elősegítésének életkor specifikus módjaiban találjuk meg. Csak néhány követelmény: gyermek- és emberismeret, gyermekközpontú szemlélet, játékra, játszásra való beállítódás, fejlett kommunikációs képesség, kooperációs képesség, szervezőképesség, előítélet-mentesség, önérvényesítés, önmenedzselés, minőségtudat.

https://gygyk.unideb.hu/sites/default/files/upload_images/4_Kep_ovo_5.jpgA képzés során a hallgatók pedagógiai és pszichológiai stúdiumok segítségével ismerkednek meg az óvodáskorú gyerekek differenciált személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével. Az óvodai gyakorlat (félévenkénti két hét során) pedig közvetlenül is megtapasztalhatják ezek mellett a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési gyakorlatát. A képzési programba beépülnek még bizonyos szaktudományos és művészeti tárgykörök is, ahol az egész óvodai nevelést átható gyermeki tevékenységekre: a szabad játék, gyermeki  munka, a mozgás, mesélés és verselés, éneklés-zenélés, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; készülnek fel az óvodapedagógus jelöltek.

Az egész képzési folyamatot átható és végig kísérő óvodai gyakorlat különböző szervezeti formában van jelen: tanórát (elméleti ismeretek megszerzését) támogató, egyéni és csoportos óvodai gyakorlatok, konzultációk, valamint a nyolc hetes összefüggő egyéni komplex szakmai gyakorlat, melyet a területi óvodában végezhetnek el.

A diploma különböző fenntartású (önkormányzati, egyházi, alapítványi, magán) óvodába való elhelyezkedésre jogosít.

A végzett óvodapedagógusok részére gazdag és színvonalas innovációra serkentő szakirányú továbbképzést szervezünk (lásd továbbképzések)