Szociálpedagógiai Tanszék

Fogadóórák 2023/2024 tanév - II. félév

A Tanszék dolgozói

Publikációk: mtmt

Publikációk: mtmt

Publikációk: mtmt

 Publikációk: mtmt

 Publikációk: mtmt

 

Szociálpedagógia Tanszék

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon 25 éve -1992 óta- működik szociálpedagógia szak kezdetben főiskolai, jelenleg alapszakként. A tanszék 1999-ben vált ki a Neveléstudományi tanszék soraiból. Első vezetője Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva volt, 2000. január 1-től Kissné Dr. Korbuly Katalin, és 2012. január 1-től Dr. Gortka-Rákó Erzsébet látja el a tanszékvezetői feladatokat.

A tanszék meghatározó tagjai 2000-2012

 • Balogh Éva
 • Czinku Julianna
 • Dr. Gortka-Rákó Erzsébet
 • Dr. Kelemen Lajos
 • Dr. Keresztény István
 • Kissné Dr. Korbuly Katalin
 • Klapcsik Zsuzsanna
 • Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva
 • Molnár Endréné dr.
 • Szemán Józsefné dr.

A tanszék tevékenységét jelentősen befolyásolja a személyi összetétele. Az elmúlt években, ebben számos változás következett be részben a kollégák nyugdíjba vonulása miatt, részben munkahely váltás illetve belső szervezeti átalakítás miatt. 2014-ben a pszichológia és gyógypedagógia tanszék megalakulásával a pszichológus kollégák távoztak a tanszékről, ami lényeges struktúraváltást eredményezett.  

A tanszék jelenlegi tagjai 2012-

 • Dr. Gortka-Rákó Erzsébet tanszékvezető főiskolai tanár (1999)
 • Dr. Balázs-Földi Emese adjunktus, (2014)
 • Dr. Galán Anita adjunktus, (2016.)
 • Dr. Pornói Imre főiskolai tanár (2017)
 • Kocsis Péter Csaba (2019)

A szociálpedagógia tanszék tevékenységét két területen valósítja meg, egyrészt a kutatás, másrészt a szakmai képzésfejlesztés területén.  

Tudományos tevékenység

A tudományos hátteret biztosító legfontosabb tevékenységeinket az alábbiakban foglaljuk össze:

A következő témákban folyik kutató munka:

- Pedagógus-és szociálpedagógus képzés itthon és külföldön.

- kutatások fogyatékosügyi területen

- szociális alapszolgáltatások, gyermek- és ifjúságvédelem, társadalmi egyenlőtlenségek hatása a gyermek- és ifjú korosztályra

A szociálpedagógia tanszék multikulturalitás témakörében végzett tevékenységéről a 2011. október 14-15-i Integráció- Inklúzió- Multikulturalitás címmel megtartott nemzetközi konferencián adott számot. A konferencián a hazai integrációs törekvések, tudományos eredmények bemutatása mellett német, angol, osztrák és horvát kutatók is beszámoltak tapasztalataikról. A konferencián elhangzott előadások a Társadalomtudományi Tanulmányok IV. című kötetben jelentek meg. A kötet a műhely gondozásában került kiadásra, főszerkesztője: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, társszerkesztők: Dr. Verity Campbell-Barr, Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva,  Dr. Stanislava Irovic.

2013 februárban került sor a „Képzés-Innováció-Gyakorlat a szociális szakemberek oktatása során” című nemzetközi konferencia megtartására.  Az előadásokat kötetben jelentettük meg, Rákó Erzsébet és Szabó Gyula szerkesztésében, Szociális szakemberek képzése határon innen és túl címmel.

2017 áprilisban ünnepeltük a szociálpedagógia szak fennállásának 25. évfordulóját ennek tiszteletére tudományos konferenciát szerveztünk, amin valamennyi magyarországi szociálpedagógus képzést folytató intézmény részt vett. 

2018 áprilisban a „Szociális hivatás múltja, jelene és lehetséges jövője” címmel szerveztünk konferenciát ahol a szociális munka és a szociálpedagógia hazai neves képviselői adtak számot a szociálpedagógia aktuális helyzetéről.

2018 augusztus 28-31-én a tanszék három oktatója részt vett a nemzetközi European  Early  Childhood Educatoion Research Association (EECERA) konferencián Budapesten, ahol kora gyermekkor témában  bölcsőde kutatást mutattak be. A tanszék oktatói közül egy fő a tudományos programbizottság tagjaként segítette a konferencia megvalósítását, további két fő pedig a tudományos előadások absztraktjának értékelésével segítette azt.

2017-18-ban a Visegrád Fund 21720278 számú a Virtuális környezet kockázatai című  projektben vett részt a tanszék három oktatója. A programot Dr. Miriam Niklová Phd vezette. A projekthez kapcsolódó konferencián az oktatók mellett hallgatók is részt vettek 2018. május 24-25-én  Besztercebányán Szlovákiában.

A tanszék tagjai közül három fő a Szociálpedagógia szaklektorált nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. A folyóirat születése óta részt vesznek a lektorálási és egyéb feladatok ellátásában. A folyóiratot alapítását a szociálpedagógus képző intézmények kezdeményezték 2013-ban.

A gyakorlati munkával való kapcsolattartást és az alkalmazott kutatást egyaránt segíti, hogy széleskörű terepintézmény háttérrel rendelkezünk.  Műhelymunka keretében minden évben tereptanári fórumot szervezünk, aminek témáját előre meghirdetjük. A terepintézmények vezetői és munkatársai aktívan részt vesznek a műhelymunkában.

Hallgatók tutorálása, TDK:

A tanszék kiemelt feladatának tartja a hallgatói tehetséggondozást, az OTDK munkába való bekapcsolódást. A tanszéken 2000-2012 közötti időszakban nagy hagyománya volt a hallgatók szakmai versenyre való felkészítésének, ami a továbbiakban is cél. Ez magában foglalja az évente megrendezésre kerülő PTDK-án, (Nagyvárad) való részvétel lehetőségét is. 

A DE Tehetséggondozó programjában több hallgatónk részt vesz egy-egy oktató mentorálásával.

A tanszék oktatói segítik a hallgatók Nemzeti Kiválóság ösztöndíjprogramba való bekerülését, és az ott folyó kutató munkát támogatják.

Szociális képzések fejlesztése:

Kihelyezett Szociálpedagógia BA szak Beregszász

A szociálpedagógia tanszék tagjai számára nagy kihívást jelent az a kihelyezett székhelyen megvalósuló képzés, amit a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve valósul meg.  A szakot a MAB akkreditálta, a képzés indítása 2017. szeptemberben megtörtént.

Szociálpedagógia MA szak:

A képzésfejlesztő tevékenység sikerességét mutatja, hogy hosszas előkészítő munka után, a  Magyar Akkreditációs Bizottság támogatta  a Szociálpedagógia MA szak indítását. Magyarországon elsőként A szak 2017 januárjában indult először keresztféléves képzés keretében.

További képzésfejlesztő tevékenység

A tanszék aktív képzés fejlesztő tevékenységet folytat. Ez részben pályázatokban való részvétellel valósul meg.  

Részt vettünk A TÁMOP 5.4.4-09 kódjelű a Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése című projektben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar és a Benedek Elek Kar szociálpedagógia intézeti tanszékeivel együttműködve. A projektben a szociálpedagógia BA képzés modulrendszerű átalakításában, tantervi hálójának elkészítésében, különböző tantárgyak tematikájának fejlesztésében, kidolgozásában és a tereptanárképzéshez kapcsolódó tananyagfejlesztésben vettünk részt, valamint lektori feladatokat láttunk el. A projekthez kapcsolódóan több szociális szakemberek számára készült jegyzet jelent meg.

2011. februárban nyújtottuk be a A HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerő-piaci orientációja területén (Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour market orientation of social professionals) című pályázatunkat együttműködve a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem szociális munka tanszékével. A pályázat megvalósításra került 2012. február- 2013. február közötti időszakban.

A pályázat fő témája az elméleti képzés fejlesztése, tananyagfejlesztés, a gyakorlati képzés tapasztalatainak cseréje volt. A projekt keretében a hallgatók kölcsönösen megismerték az egyes országok gyermekvédelmi, szociális ellátórendszerét. A projektben sor került egy összehasonlító elemzés elkészítésére gyermekvédelmi témában.  A projekt szakmai vezetője: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet. A projektben részt vevő oktatók: Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva, Dr. Kelemen Lajos, Klapcsik Zsuzsa, Molnár Endréné dr., Dr. Szabó Gyula.

A projekt eredményeként publikáltunk a következő területeken: Munkaerő-piaci ismeretek, közös kiadvány a terepgyakorlatokról, feladatok bemutatása az egyes terepintézményekben mindkét felsőoktatási intézményben, a jó gyakorlatok összegzése, átvétele, ami hozzájárult a gyakorlati képzés korszerűsítéséhez, kiegészítéséhez.

Az oktatást segítő módszertani segédanyag készült a következő témákban: Szakmai képességfejlesztő tréning, szabadidős tevékenységek szervezése, a gyermekvédelem szemináriumi keretek közötti oktatásához hallgatói-oktatói feladat gyűjtemény.

A szociálpedagógia tanszék gondozásában megjelent kötetek

 • Rákó Erzsébet – Szabó Gyula (2013)(szerk.) Szociális szakemberek képzése határon innen és túl.  Belvedere Meridionale, Szeged
 • Rákó Erzsébet –Szűcs Enikő (2012): Munkaerő-piaci helyzetkép Magyarországon és Romániában. Belvedere Meridionale Szeged
 • Molnár Endréné- Belényi Emese (2012): Terepmunka-terepgyakorlat a szociálpedagógus és szociális munkás képzésben.   Belvedere Meridionale, Szeged
 • Kelemen Lajos (2012): Személyiség- és szakmai képességfejlesztés. .   Belvedere Meridionale, Szeged
 • Kovácsné Dr. Bakosi Éva (2012): A szabadidő pedagógiai kérdéseihez. Belvedere Meridionale, Szeged
 • Rákó Erzsébet (főszerk.)(2011): Társadalomtudományi Tanulmányok IV. Integráció-Inklúzió-Multikulturalitás. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen
 • Rákó Erzsébet (2012): (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok V. Szociálpedagógiai tanulmányok.  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen
 • Rákó Erzsébet (2011): A gyermekvédelmi szakellátás helyzete. Egyetemi Kiadó Debrecen
 • Rákó Erzsébet (2012): Gyermekvédelmi ismeretek.  Belvedere Meridionale, Szeged
 • Rákó Erzsébet (2016): Szociálpedagógia és módszerek. Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen.
 • Rákó Erzsébet-Soós Zsolt (2017): Kihívások és válaszok.: Tanulmányok a szociálpedagógia területéről. Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen
 • Soós Zsolt (2018): Szociális esetmunka. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen

A kutató munkát és a szociális képzés fejlesztését is segíti, hogy rendszeresen együttműködünk szakmai fórumok keretében a szociálpedagógia szakon képző hazai intézményekkel (Szociális Szakemberek Fóruma). Több alkalommal a szociálpedagógia tanszék szervezte a fórumot. Ezen együttműködés  keretében 2015-ben egy fő részt vett a megújuló szociálpedagógia BA és MA szakképzési és kimeneti követelményének kidolgozásában.

Szociális szakvizsga centrum

A tanszék szociális szakvizsga centrumot működtetett. Oktatóink rendszeresen részt vettek a szakvizsgára való felkészítésben, vizsgáztatásban. Az utóbbi években 4 témacsoportban indítottunk szakvizsgás képzést, illetve szerveztünk szakvizsgát: gyermekjóléti alapellátás, idősek szociális ellátása, gyermekvédelmi szakellátás, szociális alapvizsga témakörökben.

A szakvizsga rendszer átalakításával ezt a tevékenységet 2017 óta nem végezzük. .A Szociális és Gyermekvédemi Főigazgatóság átalakította a képzés struktúráját és  más szereplőket jelölt a feladatra.

Műhelymunka

Rendszeres műhelymunkában veszünk részt a magyarországi szociálpedagógia szakon képző intézményekkel a képzésfejlesztés céljából.  Továbbá rendszeresen tartunk tereptanári műhelymunkákat, ahol a tereptanárokkal való együttműködést erősítjük.

Pályázatokban való részvétel

A tanszék oktatói közül többen jelenleg is részt vesznek a Lippai Balázs Roma Szakkollégium munkájának segítésében.

2013-15. TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0003"Ötágú síp projekt", roma szakkollégiumi pályázat keretében a műhely oktatói mentori feladatokat, hallgatói önkéntes tevékenység szervezését látták el.   Továbbá a szociálpedagógiai kutatások című hallgatói munkacsoport vezetését valósították meg.

 Jelenleg is részt vesznek az EFOP 3.4.1. -15-2015-00005 ”Világlétra” projekt a társadalmi kohéziót erősítő roma szakkollégiumi képzés, tehetséggondozás, felzárkóztatás és alkalmazott kutatás fejlesztése DEGYFK Lippai Balázs Roma Szakkollégiumban c. projektben látunk el oktatási, kutatási feladatokat, mentori feladatokat.

A tanszék oktatói 2017-től részt vesznek az EFOP 3.4.3. Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című projektben, ahol részben képzésfejlesztési, részben oktatási-kutatási feladatokat végeznek.

Nemzetközi kapcsolatok

A tanszék kutatási, képzésfejlesztési tevékenységét segítik a nemzetközi kapcsolatok. Az elmúlt években több alkalommal érkezett a tanszékre Erasmus pályázattal oktató.

A következő intézményekkel alakult ki együttműködés, hallgató- oktató csere:

Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 4 alkalommal 5 oktató érkezett Erasmus ösztöndíjjal

KPH Graz, Margaret Hoffman tanszékvezető asszony, oktatók és hallgatók érkeztek 2014 őszén.

A Grazi Egyetem szociálpedagógia tanszékének vezetője Dr. prof. Arno Heimgartner 2016. májusában 12 hallgatóval érkezett Magyarországra a szociális ellátórendszer tanulmányozására, amit a tanszék tagjai szerveztek meg a terepintézmények bevonásával.  Együttműködési megállapodásra került sor a Grazi Egyetemmel oktató és hallgató cserére vonatkozóan.

A tanszék oktatói is több alkalommal vettek részt Erasmus pályázatokon így nemzetközi tapasztalatokra tettek szert a következő intézményekben: Lengyelország-Krakkó oktatás a Krakowska Akadémia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Egyetemen, Pedagogical University of Cracow, oktatás, KPH Graz, órák tartása, szociálpedagógus képzés tanulmányozása és kapcsolatfelvétel a Grazi Egyetemen Arno Heimgartner professzorral, a szociálpedagógia MA szak felelősével. A külföldi utak során szerzett oktatói tapasztalatok –módszerek, tananyag, munkaformák stb.- beépülnek az oktatók módszertani repertoárjába.

/Összeállította: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, 2018. november 02./

A szociálpedagógia tanszék elmúlt 5 évben megjelent önálló kiadványai

Szociális esetmunka

Szociális esetmunka

 • Szerző: Soós Zsolt
 • Lektorálta: Bányai Emőke
 • Didakt Kiadó, Debrecen, 2018
 • ISBN: 978-963-318-711-1

A szerző a szociális munka leggyakrabban alkalmazott munkaformáját, a szociális esetmunkát, annak legfontosabb elemeit és aspektusait mutatja be könyvében. Idézet a könyvről készült recenzióból: „[…] Nevezhetjük hiánypótló könyvnek is, mivel az esetmunka folyamatát leíró, átfogó igényű könyv magyar nyelven Szabó Lajos 2003-as munkája óta nem jelent meg, azóta viszont a szakmában, a képzésekben és a körülöttünk lévő világban lényeges változások történtek. […] A kötet jól használható felsőoktatási tankönyvként, de a laikus, a szociális segítő munka felé nyitott olvasó számára is érthető olvasmány, amit örömmel ajánlok az olvasók figyelmébe.” Bányai Emőke (Szociálpedagógia Szaklektorált Nemzetközi Folyóirat, 2020, 12 kötet, 110-112 oldal)

 

kihívások és válaszok

Kihívások és válaszok. Tanulmányok a szociálpedagógia területéről. (Szöveggyűjtemény)

 • Szerkesztette: Rákó Erzsébet és Soós Zsolt
 • Lektorálta: Kissné Korbuly Katalin
 • Didakt Kiadó, Debrecen, 2017
 • ISBN: 978-963-318-650-3

A tanulmánykötet – ahogy annak alcímében is megjelenik, a szociálpedagógia területéhez kapcsolódóan – nyolc tanulmányt tartalmaz, melyeket a DE GYGYK Szociálpedagógia Tanszékének egykori és jelenlegi oktatói, Balázs-Földi Emese (a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének kérdésköre), Galán Anita (a posztadolencia jelenség kérdésköre), Rákó Erzsébet (a gyermekszegénység hazai alakulása), Soós Zsolt (a szociális felsőoktatás nemzetközi fejlődése, valamint a duális képzések szerepe a szociális felsőoktatásban), Szabó Gyula (a házasság és a demográfiai mutatók kapcsolata), Tánczos Judit (a tanulási zavarokkal küzdő diákok integrált oktatásának kérdésköre), valamint Bocsi Veronika (a felsőoktatásban tanulók magaskultúrához való viszonyulása -  az egyenlőtlenségek aspektusából), a Kar Társadalomtudományi Tanszékének docense készítettek. 

Department of Social Pedagogy

Our Department offers Social Pedagogy studies on BA and MA levels as well. The Head of the Department is Dr. Erzsébet Gortka-Rákó since 1st January 2012.

The Department consists of the following members of staff: 2 college professors, 1 associate professor, 1 college associate professor with habilitation and 2 assistant professors. One member of the staff is also responsible for the fieldwork coordination.

Besides teaching courses to Social Pedagogy majors, the staff of our Department also teaches courses in Early Childhood Education and Care, in majors preparing students for specialised exams for educators, in Special Education BA major.

The Department offers an external Social Pedagogy BA major in Berehove (Beregszász), Ukrain at the Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute for the local students.

Our Department carries out significant professional development activity. We regularly organise and participate in professional conferences in cooperation with Hungarian social pedagogy training institutions.

As part of our professional development, we have established international relations in order to promote student and staff mobility, e.g. with the Pedagogical University, Krakow; the Partium Christian University, Oradea; the University of Graz; the Kirchliche Pädagogische Hochschule, Graz; and the Katholische Stiftungshochschule, München.

 Social Pedagogy BA Major

At the University of Debrecen Faculty of Child and Special Educational Needs, there has been a Social Pedagogy major for 27 years, since 1992. At first, it was a college major and now it is a BA course. The content development of our training courses has been continuous in the past years and we are now making strong efforts to build innovative methods and up-to-date knowledge into the curriculum.

Social Pedagogy MA Major

It was the first MA major on Social Pedagogy in Hungary. The aim of the MA is to train social pedagogues who can use the theoretical knowledge about the functioning and disruptions of society, interpersonal relationships, deviations, groups of special needs, child welfare and child protection system to help others. They are able to improve the social integration of children and young people, their families, groups and communities, the life chances and the quality of life of those in need of social assistance. After finish their MA studies they are ready to continue their doctoral studies.

Contact with field institutions

The Department works in close contact with over 70 field institutions, where our students receive their practical training. We count on these field institutions in our professional development plans, so we have involved a ’field teacher’ in the work of the social pedagogy professional cabinet. We also intend to involve field teachers in our theoretical education to participate both in our basic training and in preparing students for the specializing exams.

Our plans:

 • To coordinate the research of our Department in order to create a unified image, this can serve as a basis for organising conferences.
 • To promote publication in international journals.
 •    To further enhance and deepen the existing and developing cross-border relationships: initiating joint research, organising international conferences, editing and publishing joint publications.
 •    To write textbooks and compile anthologies of professional literature in order to guarantee the high content standard of teaching.
 • To participate in writing and implementing project proposals.
 • To participate in national and international conferences.
Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 03. 14:06