Gyógypedagógiai Intézet

Fogadóórák 2023/2024 tanév - II. félév

Az Intézet dolgozói

 

Publikációk: mtmt

Publikációk: mtmt

Publikációk: mtmt

Publikációk: mtmt

 

Publikációk: mtmt

Publikációk: mtmt

Publikáció: mtmt

Nagy Erika

Nagy Erika
mesteroktató
Szervezeti egység
Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Intézet
Központi telefonszám
Cím
4220 Hajdúböszörmény Rákóczi Ferenc utca 2-4
Emelet, ajtó
földszint (oktatói szoba)

 

Publikációk: mtmt

 

 

Borza Beáta

Borza Beáta
mesteroktató
Szervezeti egység
Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Intézet
Központi telefonszám
Cím
4220 Hajdúböszörmény II. Rákóczi Ferenc utca 2-4
Emelet, ajtó
földszint (oktatói szoba)

 További oktatóink

 • Balázs Tünde, gyógypedagógus
 • Dr. Batta József, fül-orr gégész szakorvos
 • Dr. Diószeghy Péter, neurológus
 • Dr. Ditrói Eszter, nyelvész, tanár
 • Drénné Molnár Erika, gyógypedagógus
 • Dr. Farkas Gyöngyi, gyermekpszichiáter szakorvos
 • Sajtos Ildikó, gyógypedagógus
 • Dr. Széll Róbert Ferenc, orvos
 • Dr. Lajos Péter, gyógypedagógus, pszichológus
 • Dr. Rezes Szilárd Gyula, fül-orr gégész szakorvos
 • Szabó Dóra, gyógypedagógus
 • Dr. Kondé Zoltánné Dr. Inántsy- Pap Judit, pszichológus
 • Váradi Éva, óraadó
 • Mile Zsuzsanna, gyógypedagógus

 

A DE GYGYK gyógypedagógia szak együttműködő partnerei és gyakorlati helyet biztosító intézményei

 

A Gyógypedagógia Intézet bemutatása

GYGYK GYPI

 

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán 2014 szeptemberében alakult meg a Pszichológiai- és Gyógypedagógiai Tanszék, ami 2017 novemberétől Gyógypedagógiai Intézetként, intézeti formában működik tovább. A tanszék létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy a régió gyógypedagógus utánpótlását, illetve a folyamatos szakmai továbbképzésüket biztosítsa. A Debreceni Egyetem által meghirdetett gyógypedagógia szakra jelentkezők száma indokolttá tette, hogy a tanszék intézeti rangot kapjon.

Az intézet vezetője: Dr. Pető Ildikó

A képzés szakfelelőse: Dr. Pető Ildikó

Jelenleg három szakirányon – Értelmileg akadályozottak pedagógiája, Tanulásban akadályozottak pedagógiája és a Logopédia szakirányon - folyik az alapképzés. Karunkon a gyógypedagógia alapszak elvégzésére mind nappali, mind levelező tagozatos formában lehetőség van, valamint szakirányú továbbképzéseket is szervezünk mindhárom szakirányon.

Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány (Szakirány felelős: Dr. Pető Ildikó)

A szakirány az értelmileg akadályozott gyermekek speciális nevelési szükségleteinek diagnosztizálására, gyógypedagógiai jellegű fejlesztési, nevelési és oktatási feladatok ellátására és a felnőttek élethosszig tartó pedagógiai kísérésére készíti fel a hallgatókat.

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány (Szakirány felelős: Dr. Mező Katalin)

A szakirány a tanulásban akadályozott gyermekek speciális nevelési szükségleteinek diagnosztizálására, gyógypedagógiai jellegű fejlesztési, nevelési és oktatási feladatok ellátására készíti fel a hallgatókat.

Logopédia szakirány (Szakirány felelős: Krániczné Dr. Szabó Ágnes)

A logopédia a hang-, beszéd-, nyelvi és kommunikációs zavarokkal, a specifikus tanulási zavarokkal és a nyelés zavarokkal érintett személyek logopédiai ellátását –perventív, diagnosztikai és fejlesztő - segítő tevékenységre készít fel.

Szakirányú továbbképzés

Az Intézet oktatói - a tudományos tevékenység mellett - egyrészt a kar jelenlegi képzésein belül a pszichológia tudományhoz kapcsolódó szakterületek oktatását végzik, másrészt a kar más szakjain gyógypedagógiai ismereteket oktatnak. A kar teljes képzési vertikumában, alapképzési szakon (BA) és mesterszakon (MA) –, illetve nappali és levelező tagozaton egyaránt közreműködnek az oktatásban, valamint az intézet oktatói az oktatói munkájuk mellett ellátnak más, kari, intézményi feladatokat is. Az intézetben oktató tanárok szakterületei széleskörűek, többségükben sokéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Kurzusaik, kutatási témáik részben ugyan különbözőek, de a tudományterületen belül maradva eredményesen kiegészítik egymást.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a kutatói munka a hallgatók intenzív bevonásával valósuljon meg, így az intézmény küldetési nyilatkozatával összhangban szakmai kutatóműhelyt hozunk létre. A kutatóműhely célja a pszichológiai és gyógypedagógiai diagnosztika és fejlesztés témakörébe tartozó kutatói tevékenység – aktív hallgatói együttműködéssel - nemzetközi szintű megvalósítása.

A kutatási eredmények bemutatására és publikálására lehetőséget biztosít az Intézet.

Az Intézet 2015-ben, majd minden évben megszervezte a Különleges Bánásmód Nemzetközi Konferenciát. A nagy szakmai érdeklődés a képzés népszerűségét, annak indokoltságát, regionális szükségszerűségét mutatja.

Az Intézet szervezésében elindítottuk a Különleges Bánásmód interdiszciplináris online szakmai folyóiratunkat, amelyben interdiszciplináris elvek szerint szerkesztett írások jelennek meg 2015-től. A folyóirat ingyenes elérhető, letölthető mind a szakemberek, mind a hallgatók számára:

https://ojs.lib.unideb.hu/kulonlegesbanasmod

 

A tanszék oktatóinak kutatási és oktatási profilja és elérhetősége
 

Dr. Pető Ildikó PhD. - intézetvezető, szakfelelős, egyetemi docens

Oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógus. Gyakorlatot tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, súlyos halmozottan sérült és autista gyermekek valamint tanulási zavarral küzdő tanulók fejlesztése, viselkedésrendezés, korai fejlesztés során szerzett itthon és külföldön. Kutatásokat folytatott az oktatási integráció körében, valamint mélyebb ismereteket szerzett a szenzoros diszfunkció körében. Több, a fogyatékos gyermekek fejlesztését szolgáló módszert sajátított el. 

elérhetőség: peto.ildiko@ped.unideb.hu

Dr.Gortka-Rákó Erzsébet PhD.,  főiskolai tanár

Szociálpedagógus, óvodapedagógus, szakvizsgázott szociálpolitikus. Doktori fokozat a neveléstudomány területén szerzett.  Gyakorlata a fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok számára nyújtott szolgáltatásokban, így pl. lakóotthon, támogatott lakhatás, fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok segítése, szülőcsoportok működtetése területén van valamint a gyermekvédelemben. Kutatási területe a gyermek- és ifjúságvédelem.  

elérhetőség: rakoe@ped.unideb.hu

Dr. Mező Katalin PhD, főiskolai docens

Óvodapedagógus, művelődési és felnőttképzési menedzser, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár. Pszichológia tudományterületen doktorált, kiemelt kutatási témája: a kreativitás időbeli aspektusai.  Egyéb kutatási területei: tanulásfejlesztés, tehetséggondozás, a fogyatékossággal élő tehetségek azonosítása és gondozása, kreativitás és élménypedagógia. A gyógypedagógia szak gyakorlati képzéséért felelős koordinátora, valamint a Kari Hallgatói Esélyegyenlőségi és Egyenlő Bánásmód Bizottságának elnöke.

elérhetőség: mezo.katalin@ped.unideb.hu

Dr. Nemes Magdolna PhD, főiskolai docens

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, etnográfus, angol nyelvtanár és gyógypedagógus (Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány). A nyelvtudományok doktora, fokozatát a Debreceni Egyetemen szerezte 2003-ban. 2022-ben a krakkói II. János Pál Pápa Egyetem meghívott vendégoktatója volt. Főbb kutatási területei: kétnyelvű gyermekek nyelvelsajátítása, nyelvi szocializáció, tanulásban akadályozott diákok idegennyelv-oktatása, a diszlexia és a nyelvoktatás kérdései. Hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres előadója.

elérhetőség: nemesm@ped.unideb.hu

Dr. Szilágyi Barnabás PhD, főiskolai docens

Pszichológus, szakközgazdász. Kutatómunkájában kiemelten foglalkozik a szervezeti kultúra, illetve a kapcsolódó elégedettség- és attitűd vizsgálatokkal. Pszichológiai kutatási és vizsgálati területe a hátrányos helyzet, a gondolkodási műveletek és a szakmai kompetenciák összefüggéseinek a vizsgálata. Oktatás módszertani fejlesztései kiterjednek a digitális, az on-line oktatás a tehetséggondozás módszertani fejlesztésére és alkalmazási gyakorlatára.

elérhetőség:szilagyib@ped.unideb.hu

Krániczné Dr. Szabó Ágnes PhD. - főiskolai docens

Logopédus - hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus. Alkalmazott nyelvészetből doktorált. Kutatási területei: lexikális hozzáférés, mentális lexikon, fonológiai tudatosság, szemmozgás-vizsgálatok a jelnyelvi szövegek feldolgozása során. Gyakorlatot szerzett a korai fejlesztés területén, óvodai logopédiai ellátásban, általános és középiskolában SNI gyermekek ellátásában. Több logopédiai terápiát, fejlesztőmódszert elsajátított.

elérhetőség: kraniczne.agnes@ped.unideb.hu

Papp-Varga Eszter, tanársegéd

Pszichológus és gyógypedagógus logopédia és értelmileg akadályozott szakirányon. Gyakorlatot a Pedagógiai Szakszolgálat keretei között szerzett. Kutatási területe a szülői beszédtempó hatása a gyermekek beszédpercepciójára.

elérhetőség: varga.eszter@ped.unideb.hu

Rétháti Csilla, tanársegéd

Értelmileg akadályozottak és logopédia szakos gyógypedagógus és okleveles szociálpedagógus. Neveléstudomány tudományterületen folytat doktori tanulmányokat, kiemelt kutatási témája: a (speciális) szakiskola rekrutációs sajátosságai és a képzés hatékonysága.  Egyéb kutatási területei: hátrányos helyzetűek nyelvi fejlettsége, képzettség megszerzése nélküli iskolaelhagyás.

elérhetőség: rethati.csilla@ped.unideb.hu

Simándiné Pap Johanna, tanársegéd

Logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányos gyógypedagógus, beszédtudomány szakos bölcsész, néptánccsoport-vezető. Doktori tanulmányait az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájában az Alkalmazott nyelvészet Doktori programban végzi. Disszertációját A hadaró beszéd temporális sajátosságai címmel írja. Kutatási területei: beszédfolyamatossági zavarok, anyanyelv-elsajátítás, a társalgáselemzés beszédpatológiai vonatkozásai.

elérhetőség: pap.johanna@ped.unideb.hu

Borza Beáta, mesteroktató

Általános iskolai tanító, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos szakvizsgázott gyógypedagógus. Gyakorlatot szerezte, a köznevelés színterein: általános iskola, EGYMI, pedagógiai szakszolgálat (szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás). Fogyatékos gyermekek integrációját, esélyegyenlőségét, diagnosztizálását, fejlesztését szolgáló módszert sajátított el. Gyakornok gyógypedagógusok életpályafelkészítését, mentorálását végezte.

elérhetőség: borza.beata@ped.unideb.hu

Mészárosné Gupcsó Tímea, mesteroktató

Pedagógiai szakpszichológus, pszichológia szakos tanár. Gyakorlatot szerzett pszichológiai tanácsadás, járási szakértő bizottsági feladatok, óvoda- és iskolapszichológusi ellátás, pályaválasztási tanácsadás, középiskolai pszichológia oktatás, valamint tehetséggondozás területén Pedagógiai Szakszolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona, Családsegítő Szolgálat, Szakképzési Centrum és a Matthias Corvinus Collegium keretein belül. Főbb érdeklődési területei: kognitív képességek, tanulási motiváció, szociális kompetenciák, illetve affektív tényezők szűrése és mérése, roma és kiemelt figyelmet igénylő tanulók tehetséggondozása, lemorzsolódásra veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos prevenciós és intervenciós lehetőségek.

elérhetőség: gupcso.timea@ped.unideb.hu

Legutóbbi frissítés: 2024. 06. 14. 15:49